دانشگاه علوم پزشکی دزفول  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
کتاب لاتین
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
general medicine, health professions
hematology
Psychiatry
)ی‌ل‍اع‍( ی‌ش‍زوم‍آ ی‌ام‍ن‍ه‍ار -- ی‌س‍ی‍ل‍گ‍ن‍ا ن‌اب‍ز
 
پدیدآور:
0f
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب لاتین
 
 
English for nursing
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1127‬,‭K425E‬,‭1390‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
۰۱۰۲American Heart Association Guidelines
شماره راهنما: ‭WH‬,‭200‬,‭25a‬,‭2010‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
color atlas and text of histology55 12.pdf
شماره راهنما: ‭QS‬,‭517‬,‭c248‬,‭2014‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Dacie andLewis Practical Haematology.pdf
شماره راهنما: ‭WH‬,‭200‬,‭d425‬,‭2011‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
DORLAND-1.pdf
شماره راهنما: ‭PE‬,‭200‬,‭D120‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
DORLAND-2.pdf
شماره راهنما: ‭PE‬,‭200‬,‭D120/2‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
DORLAND-3pdf
شماره راهنما: ‭PE‬,‭200‬,‭D120/3‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
ECG Interpretation.ppt
شماره راهنما: ‭WG‬,‭200‬,‭e120‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Elements of Medical Genetics.pdf
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭200‬,‭e345‬,‭2012‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Harpers Illustrated Biochemistry 2.pdf
شماره راهنما: ‭QU‬,‭200‬,‭h120‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
junqueira s basic histology text and atlas 1.pdf
شماره راهنما: ‭QS‬,‭200‬,‭j120‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
medical terminology 9.pdf
شماره راهنما: ‭W‬,‭200‬,‭m543‬,‭2014‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
The Maudsley Prescribing Guidelines in Psychiatry.pdf
شماره راهنما: ‭WM‬,‭402‬,‭t847‬,‭2015‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Tyler Lab Manual Book 2010.pdf
شماره راهنما: ‭WH‬,‭200‬,‭t120‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
IELTS-01. form filling
شماره راهنما: ‭PE‬,‭200‬,‭f120/3‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
IELTS-02. labelling
شماره راهنما: ‭PE‬,‭200‬,‭l120‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
IELTS-03. Multiple Choices with Multiple Answers
شماره راهنما: ‭PE‬,‭200‬,‭m120/2‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
IELTS-04. short answer questions
شماره راهنما: ‭PE‬,‭200‬,‭s120/1‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
IELTS-05. sentence , summary completion
شماره راهنما: ‭PE‬,‭200‬,‭s120‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
IELTS-06. table completion
شماره راهنما: ‭PE‬,‭200‬,‭t120‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6