دانشگاه علوم پزشکی دزفول  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
کتاب فارسی
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍دم‍ات‌ اورژان‍س‌ -- وس‍ای‍ل‌ و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌
پ‍رس‍ت‍ار ?ب‍?د??ت‌ ج‍ا??ه‌
ت‍? ? ???س‍ت‍ف‍ر ??ب‍?د? ز ??? ج‍ر??ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌-ف‍ارس‍ی‌
ج‍ن‍???ن‍اس‍ی‌
??ک‍ت‍ر?ک‍ارد???ر?ف‍ی‌
پ‍رس‍ت‍اری‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
ب‍ی‍ه‍وش‍ی‌ -ح‍ق‍وق‌ ج‍زا
طب‌ داخ‍ل‍ی‌
ج‍راح‍ی‌ -- پ‍رس‍ت‍اری‌ و م‍راق‍ب‍ت‌?
ب‍ی‌ه‍??ی‌ در? ا?ا?ی‌
ج‍ر??ی‌
?ت‍اق‌
آب‍س‍ت‍ن‍ی‌ و زای‍م‍ان‌ -- پ‍رس‍ت‍اری‌
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ب‍ی‍ه‍وش‍ی‌ -درن‍وزادان‌ و ک‌ودک‍ان‌
ن‍ای‌ -- ل‍ول‍ه‌گ‍ذاری‌?
پ‍رس‍ت‍ار ?ک‍?دک‍ا
ب‍ی‍ه‍وش‍ی‌
 
پدیدآور:
ای‍ل‍درآب‍ادی‌، اس‍ح‍ق‌
ح‍ی‍دری‌ ع‍ل‍م‍دارل‍و، آرش‌، ۱۳۵۶-
ح‍ج‍ت‍ی‌، ح‍م‍ی‍د، ۱۳۶۲-
دورل‍ن‍د، وی‍ل‍ی‍ام‌ ال‍گ‍زان‍در ن‍ی‍وم‍ن‌، ۱۸۶۴- ۱۹۵۶ م‌.،
م‍ن‍اق‍ب‌، س‍ی‍داب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۴۵-
ص‍ف‍ای‍ی‌ن‍ائ‍ی‍ن‍ی‌، ن‍اص‍ر،۱۳۰۶-
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
س‍ادات‍ی‌، ل‍ی‍لا، ۱۳۴۹-
غ‍ف‍اری‌، س‍م‍ی‍ه‌، ۱۳۵۹-
ش‍وق‍ی‌، م‍ه‍ن‍از، ۱۳۵۳-
ق‍ارداش‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
پ‍ورم‍ه‍دی‌، زه‍را، ۱۳۴۳-
ن‍اگ‍ل‌ ه‍اوت‌، ج‍ان‌
پ‍اگ‍ان‍ا، ک‍ت‍ل‍ی‍ن‌ دس‍ک‍ا، ۱۹۵۲ - م‌.
ج‍واه‍رف‍روش‌زاده‌، ف‍اطم‍ه‌، ۱۳۴۶-
م‍ج‍ی‍دی‌، ع‍ل‍ی‌
ص‍دی‍ق‍ی‌ن‍ژاد، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۴۷-
داب‍ی‍ن‌، دی‍ل‌، ۱۹۴۰ - م‌.
م‍رت‍ض‍وی‌، ح‍ام‍د، ۱۳۴۵-
 
ناشر:
ارج‍م‍ن‍د
ب‍ش‍ری‌، ت‍ح‍ف‍ه‌
ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌، ت‍ح‍ف‍ه‌
گ‍ل‍ب‍ان‌. ؛ ت‍ب‍ری‍ز، ق‍اض‍ی‌ج‍ه‍ان‍ی‌
س‍ال‍م‍ی‌ : ج‍ام‍ع‍ه‌ن‍گ‍ر
ج‍ام‍ع‍ه‌ ن‍گ‍ر
ج‍ام‍ع‍ه‌ ن‍گ‍ر، س‍ال‍م‍ی‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
ت‍ی‍م‍ورزاده‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ن‍گ‍ر
گ‍ل‍ب‍ان‌ ن‍ش‍ر. ؛ ت‍ب‍ری‍ز، ق‍اض‍ی‌ج‍ه‍ان‍ی‌
ت‍ی‍م‍ورزاده‌، طب‍ی‍ب‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ن‍گ‍ر، س‍ال‍م‍ی‌
خ‍س‍روی‌، دی‍ب‍اج‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
چهل مبحث برگزیده از طب داخلی هاریسون
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران تیمورزاده   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۱۵‬,‭‌چ۸۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مهارتهای بالینی کار در اتاق عمل از تئوری تا عملی : همراه با جدیدترین مراقبتهای پرستاری
مجیدی ، علی ؛  تهران بشری ، تحفه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۸/۲‬,‭‌م۲۸۵‌م‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مراقبت های پرستاری در مرحله قبل ، حین و بعد از جراحی ویژه دانشجویان پرستاری مطابق با سرفصل های وزارت بهداشت
ساداتی ، لیلا، ۱۳۴۹- ؛  تهران جامعه نگر   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۲‬,‭‌س۱۳۹‌م‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی و کار با تجهیزات پزشکی در فوریت های پزشکی
حیدری علمدارلو، آرش ، ۱۳۵۶- ؛  تهران جامعه نگر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۵‬,‭‌ح۹۵۸آ‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول کلی تکنولوژی جراحی مطابق با جدیدترین سرفصل دروس واحد درسی جراحی عمومی و تخصصی ...
قارداشی ، فاطمه ؛  تهران سالمی : جامعه نگر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌ق۵۶۱‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تهوع و استفراغ بعد ازبیهوشی و اعمال جراحی
صدیقی نژاد، عباس ، ۱۳۴۷- ؛  تهران تیمورزاده ، طبیب   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۲۰۰‬,‭‌ص۵۸۲‌ت‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
جنین شناسی پزشکی لانگمن
تهران گلبان . ؛ تبریز، قاضی جهانی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۶۰۴‬,‭‌س۲۹۵‌ج‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ پزشکی دورلند انگلیسی - فارسی با واژه های کاملا روزآمد شده ...
دورلند، ویلیام الگزاندر نیومن ، ۱۸۶۴- ۱۹۵۶ م .، ؛  تهران گلبان نشر. ؛ تبریز، قاضی جهانی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۳‬,‭د۷۵۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل تست های تشخیصی و آزمایشگاهی پاگانا
پاگانا، کتلین دسکا، ۱۹۵۲ - م . ؛  تهران خسروی ، دیباج   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۲۵‬,‭‌م۸۲۱‌پ‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
پرستار بیهوشی کتاب دوم :اعمال جراحی رایج
ناگل هاوت ، جان ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری ، تحفه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۸۰‬,‭‌پ۲۱۸‌ن‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
بیهوشی در اطفال و نوزادان
جواهرفروش زاده ، فاطمه ، ۱۳۴۶- ؛  تهران تیمورزاده ، طبیب   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۲۰۰‬,‭‌ج۷۸۹‌ب‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
متخصص بیهوشی و دوری از شکایت
صفایی نائینی ، ناصر،۱۳۰۶- ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۲۳۲‬,‭‌ص۶۸۶‌م‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
بانک سوالات پرستاری :پرستاری داخلی -جراحی
غفاری ، سمیه ، ۱۳۵۹- ؛  تهران جامعه نگر، سالمی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۸‬,‭‌ب۴۴‌غ‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اداره راه هوایی در بیماران بیهوش
مناقب ، سیدابراهیم ، ۱۳۴۵- ؛  تهران جامعه نگر   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۲۸۰‬,‭‌م۷۷۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
بیهوشی در مامایی
پورمهدی ، زهرا، ۱۳۴۳- ؛  تهران جامعه نگر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۲۰۰‬,‭‌پ۷۶۸‌ب‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مرور جامع پرستاری کودکان بر اساس آخرین سرفصل دروس شورای عالی برنامه ریزی ...
مرتضوی ، حامد، ۱۳۴۵- ؛  تهران جامعه نگر، سالمی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۹‬,‭‌م۴۴۶‌م‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری مادران و نوزادان
شوقی ، مهناز، ۱۳۵۳- ؛  تهران جامعه نگر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۷/۳‬,‭‌ش۷۲۶‌پ‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مرور جامع پرستاری بهداشت جامعه : بر اساس سر فصل دروس و منابع کارشناسی ارشد به انضمام سوالات آزمون کارشناسی ارشد....
ایلدرآبادی ، اسحق ؛  تهران جامعه نگر، سالمی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۶‬,‭‌ف‍لا۹۸۲‌م‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت روان
حجتی ، حمید، ۱۳۶۲- ؛  تهران جامعه نگر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۰‬,‭‌ح۳۵۶‌م‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
خواندن فوری الکتروکاردیوگرام :روش ساده و کلاسیک دکتر دوبین برای خواندن GKE
دابین ، دیل ، ۱۹۴۰ - م . ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۴۰‬,‭د۷۳۸‌خ‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9