دانشگاه علوم پزشکی دزفول  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
کتاب فارسی
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ه‍داش‍ت‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
خ‍ون‌ش‍ن‍اس‍ی‌ - اطل‍س‌ ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
پ‍رس‍ت‍اری‌
ب‍اف‍ت‌ش‍ن‍اس‍ی‌
روی‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ک‍ال‍ب‍دگ‍ش‍ای‍ی‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌
 
پدیدآور:
س‍ادل‍ر، ت‍ام‍س‌ دب‍ل‍ی‍و
آق‍ام‍ح‍م‍دی‌، س‍ع‍ی‍ده‌، ۱۳۶۳-
ح‍اج‍ی‌ رح‍ی‍م‌ خ‍ان‌، س‍ع‍ی‍د
ک‍ی‌، ج‍وی‍س‌ ل‍ف‍ور
دورل‍ن‍د، وی‍ل‍ی‍ام‌ ال‍گ‍زان‍در ن‍ی‍وم‍ن‌، ۱۸۶۴- ۱۹۵۶ م‌
م‍ی‍ن‍ای‍ی‌، ب‍اق‍ر، ۱۳۴۰-
م‍الارک‍ی‌، ل‍وئ‍ی‍س‌
م‍ص‍دق‌راد، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د، ۱۳۵۵-
س‍اک‍ی‌، ن‍ج‍م‌ال‍دی‍ن‌، ۱۳۶۰-
 
ناشر:
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
خ‍س‍روی‌ : دی‍ب‍اج‌
وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌
خ‍س‍روی‌، آث‍ار س‍ب‍ح‍ان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ح‍ی‍دری‌
ن‍ش‍ر و ت‍ی‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ : ت‍ح‍ف‍ه‌
آرت‍ی‍ن‌طب‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ ح‍ی‍دری‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ن‍ور دان‍ش‌
: ت‍ی‍م‍ورزاده‌: طب‍ی‍ب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دستنامه جامع داروهای رسمی ایران ۱۳۸۷ ایران فارما ۲۰۰۹...
حاجی رحیم خان ، سعید ؛  تهران : تیمورزاده : طبیب   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۷۳۸‬,‭۵۵۲د‬,‭۱۳۷۸‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اطلس خون شناسی :همراه با تکنیک های تهیه و ارزیابی گسترشهای خون ...
ساکی ، نجم الدین ، ۱۳۶۰- ؛  تهران خسروی : دیباج   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۱۹۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۹‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ پزشکی دورلند۲۰۱۳yranoitcid lacidem tekcop sdnalroD :
دورلند، ویلیام الگزاندر نیومن ، ۱۸۶۴- ۱۹۵۶ م ؛  تهران آرتین طب ، انتشارات حیدری   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۳‬,‭د۱۱۷‬,‭۱۳۹۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جنین شناسی پزشکی لانگمن ۲۰۱۲
سادلر، تامس دبلیو ؛  تهران تلفن ناشر : ۶۶۹۵۰۶۴۸ ۶۶۴۹۰۷۱۹-۲ ،آدرس ناشر :خ انقلاب - بین وصال و قدس - کوچه اسکو - ساختمان شماره - 32 واحد 5 خسروی ، آثار سبحان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۶۰۴‬,‭‌س۱۲۷‌ج‬,‭۱۳۹۱‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
استانداردهای کالبدشکافی (تایید و انتساب علت مرگ )
آقامحمدی ، سعیده ، ۱۳۶۳- ؛  تهران وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، معاونت بهداشتی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۲۵‬,‭آ۳۷۵‌ف‍لا‬,‭۱۳۹۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
جنین شناسی لانگمن ۲۰۱۵
سادلر، تامس دبلیو ؛  تهران انتشارات حیدری   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۶۰۴‬,‭‌س۱۲۷‌ج‬,‭۱۳۹۳‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کلیات سازمان و مدیریت بهداشت و درمان
مصدق راد، علی محمد، ۱۳۵۵- ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۹۷۱‬,‭‌م۶‌ک۸‬,‭۱۳۹۴‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تست های آزمایشگاهی و تشخیصی همراه با اقدامات پرستاری
کی ، جویس لفور ؛  تهران موسسه فرهنگی نور دانش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RT‬,‭۴۸/۵‬,‭‌ک۹‌ت۵‬,‭۱۳۸۰‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تست های تشخیصی و آزمایشگاهی همراه با اقدامات پرستاری
مالارکی ، لوئیس ؛  تهران نشر و تیلیغ بشری : تحفه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RB‬,‭۳۸/۲‬,‭۶/‌ف‍لا۲۹‬,‭۱۳۸۴‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
بافت شناسی پزشکی ( جان کوییرا)
مینایی ، باقر، ۱۳۴۰- ؛  تهران انتشارات حیدری   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۵۱۷‬,‭‌م۹۸۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۹۵‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک