دانشگاه علوم پزشکی دزفول  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
کتاب فارسی
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ه‍داش‍ت‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
خ‍ون‌ش‍ن‍اس‍ی‌ - اطل‍س‌ ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
پ‍رس‍ت‍اری‌
روی‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌
خ‍ون‌ش‍ن‍اس‍ی‌
طب‌ داخ‍ل‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍ادل‍ر، ت‍ام‍س‌ دب‍ل‍ی‍و
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
ک‍ی‌، ج‍وی‍س‌ ل‍ف‍ور
گ‍ل‌ف‍ش‍ان‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۳۵-
دورل‍ن‍د، وی‍ل‍ی‍ام‌ ال‍گ‍زان‍در ن‍ی‍وم‍ن‌، ۱۸۶۴- ۱۹۵۶ م‌
م‍الارک‍ی‌، ل‍وئ‍ی‍س‌
م‍ص‍دق‌راد، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د، ۱۳۵۵-
س‍اک‍ی‌، ن‍ج‍م‌ال‍دی‍ن‌، ۱۳۶۰-
 
ناشر:
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
خ‍س‍روی‌ : دی‍ب‍اج‌
ت‍ی‍م‍ورزاده‌
خ‍س‍روی‌، آث‍ار س‍ب‍ح‍ان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ح‍ی‍دری‌
ن‍ش‍ر و ت‍ی‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ : ت‍ح‍ف‍ه‌
آرت‍ی‍ن‌طب‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ ح‍ی‍دری‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ی‍راز، ادی‍ب‌ م‍ص‍طف‍وی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ن‍ور دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<۴۰= چهل >مبحث برگزیده از طب داخلی هاریسون
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران تیمورزاده   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۱۵‬,‭‌چ۸۸‬,‭۱۳۸۸‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اطلس خون شناسی :همراه با تکنیک های تهیه و ارزیابی گسترشهای خون ...
ساکی ، نجم الدین ، ۱۳۶۰- ؛  تهران خسروی : دیباج   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۱۷‬,‭‌س۱۹۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۹‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مهارت های آزمایشگاهی در خون شناسی
گل فشان ، حبیب الله ، ۱۳۳۵- ؛  شیرازتلفن ناشر :1170-3442212 ،آدرس ناشر :شیراز- بلوار کریمخان زند- جنب هلال احمر -ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز -طبقه هفتم - اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، ادیب مصطفوی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۱۲۰‬,‭‌گ۸۹‌م‬,‭۱۳۹۰‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ پزشکی دورلند۲۰۱۳yranoitcid lacidem tekcop sdnalroD :
دورلند، ویلیام الگزاندر نیومن ، ۱۸۶۴- ۱۹۵۶ م ؛  تهران تلفن ناشر : ۸۸۹۷۱۴۰۰ - ۰۲۱ ،آدرس ناشر :آدرس : تهران _ بلوار کشاورز خ 61 آذر پ 86 طبقه 4 ،نام قبلی ناشر :علومکامپیوتر آرتین طب ، انتشارات حیدری   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۳‬,‭د۱۱۷‬,‭۱۳۹۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
جنین شناسی پزشکی لانگمن ۲۰۱۲
سادلر، تامس دبلیو ؛  تهران تلفن ناشر : ۶۶۹۵۰۶۴۸ ۶۶۴۹۰۷۱۹-۲ ،آدرس ناشر :خ انقلاب - بین وصال و قدس - کوچه اسکو - ساختمان شماره - 32 واحد 5 خسروی ، آثار سبحان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۶۰۴‬,‭‌س۱۲۷‌ج‬,‭۱۳۹۱‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تست
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
جنین شناسی لانگمن ۲۰۱۵
سادلر، تامس دبلیو ؛  تهران انتشارات حیدری   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۶۰۴‬,‭‌س۱۲۷‌ج‬,‭۱۳۹۳‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کلیات سازمان و مدیریت بهداشت و درمان
مصدق راد، علی محمد، ۱۳۵۵- ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۹۷۱‬,‭‌م۶‌ک۸‬,‭۱۳۹۴‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تست های آزمایشگاهی و تشخیصی همراه با اقدامات پرستاری
کی ، جویس لفور ؛  تهران موسسه فرهنگی نور دانش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RT‬,‭۴۸/۵‬,‭‌ک۹‌ت۵‬,‭۱۳۸۰‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تست های تشخیصی و آزمایشگاهی همراه با اقدامات پرستاری
مالارکی ، لوئیس ؛  تهران نشر و تیلیغ بشری : تحفه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RB‬,‭۳۸/۲‬,‭۶/‌ف‍لا۲۹‬,‭۱۳۸۴‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تست ۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک