سرشناسه:
شهرکی واحد، عزیز، ۱۳۴۳ -
عنوان:
اخلاق حرفه ای در هوشبری و اتاق عمل بر اساس سرفصل مصوب دروس شورای عالی برنامه ریزی واحد درسی اخلاق حرفه ای دانشجویان هوشبری و اتاق عمل
توصيف مادي:
۲۰۰ص
موضوع:
اخلاق پزشکی
موضوع:
اخلاق پرستاری
موضوع:
پرستاران بیهوشی
موضوع:
پرستاری اتاق عمل
موضوع:
پرستاری بعد از بی هوشی
ناشر:
تهران,جامعه نگر : سالمی,۱۳۸۹
رده پزشکی:
WO ۲۰۰ الف ۸۱۸ش ۱۳۸۸
يادداشت ها:
چاپ اول :۱۳۸۸(فیپا)
يادداشت ها:
چاپ دوم
ناشر:
جامعه نگر : سالمی
تاريخ نشر:
۱۳۸۹
0

18