راهنمای ترالی اورژانس براساس دفتر ارزشیابی ، ضوابط و استانداردهای درمانی ...[کتاب فارسي]

یزدی مقدم ، حمیده
سرشناسه:
یزدی مقدم ، حمیده
عنوان:
راهنمای ترالی اورژانس براساس دفتر ارزشیابی ، ضوابط و استانداردهای درمانی ...
توصيف مادي:
۱۲۴ ص .: مصور، جدول ، ؛ ۱۱x ۲۰ س م
موضوع:
داروها -- دستنامه ها
موضوع:
اورژانس - دستنامه ها
موضوع:
پرستاری اورژانس
ناشر:
تهران,: جامعه نگر,، ۱۳۸۶
رده پزشکی:
‭‭WY ‭‭۱۹۵ ‭/ی۵۲ر ‭۱۳۹۰
يادداشت ها:
چاپ دوم : ۱۳۸۸
شابک:
۹۶۴-۲۵۲۴-۲۸-۷
شابک:
۹۷۸-۹۶۴-۲۵۲۴-۲۸-۰
شماره ثبت 2805 جلد 0 بخش 0 نسخه 13 غیر مرجع تاریخ ثبت 14 شهریور 1396
شماره ثبت 2804 جلد 0 بخش 0 نسخه 12 غیر مرجع تاریخ ثبت 14 شهریور 1396
شماره ثبت 2803 جلد 0 بخش 0 نسخه 11 غیر مرجع تاریخ ثبت 14 شهریور 1396
شماره ثبت 2802 جلد 0 بخش 0 نسخه 10 غیر مرجع تاریخ ثبت 14 شهریور 1396
شماره ثبت 2801 جلد 0 بخش 0 نسخه 9 غیر مرجع تاریخ ثبت 14 شهریور 1396
شماره ثبت 2800 جلد 0 بخش 0 نسخه 8 غیر مرجع تاریخ ثبت 14 شهریور 1396
شماره ثبت 2799 جلد 0 بخش 0 نسخه 7 غیر مرجع تاریخ ثبت 14 شهریور 1396
شماره ثبت 2798 جلد 0 بخش 0 نسخه 6 غیر مرجع تاریخ ثبت 14 شهریور 1396
شماره ثبت 139 جلد 0 بخش 0 نسخه 5 غیر مرجع تاریخ ثبت 07 شهریور 1389
شماره ثبت 138 جلد 0 بخش 0 نسخه 4 غیر مرجع تاریخ ثبت 07 شهریور 1389
شماره ثبت 2797 جلد 0 بخش 0 نسخه 3 غیر مرجع تاریخ ثبت 14 شهریور 1396
شماره ثبت 2796 جلد 0 بخش 0 نسخه 2 غیر مرجع تاریخ ثبت 14 شهریور 1396
شماره ثبت 137 جلد 0 بخش 0 نسخه 1 غیر مرجع تاریخ ثبت 07 شهریور 1389

محتوای دیجیتال این مدرک از دسترس شما خارج است.