اصول مدیریت بخش اورژانس : ترجمه فصول انتخابی از کتاب ص مدیریت بخش اورژانس - اصول و کاربردها[کتاب فارسي]

عنوان:
اصول مدیریت بخش اورژانس : ترجمه فصول انتخابی از کتاب ص مدیریت بخش اورژانس - اصول و کاربردها
توصيف مادي:
[۳۷۴۱۸] ص .: مصور، جدول
موضوع:
بیمارستان ها -- خدمات اورژانس -- مدیریت
ناشر:
تهران,آبنوس,۱۳۸۷
رده پزشکی:
‭‭WY ‭‭۱۹۶ ‭/س۵۷۸فلا ‭۱۳۹۱
شابک:
۹۷۸-۹۶۴-۶۳۳۴-۵۵-۷
شماره ثبت 3712 جلد 0 بخش 0 نسخه 5 غیر مرجع تاریخ ثبت 15 شهریور 1396
شماره ثبت 3711 جلد 0 بخش 0 نسخه 4 غیر مرجع تاریخ ثبت 15 شهریور 1396
شماره ثبت 3710 جلد 0 بخش 0 نسخه 3 غیر مرجع تاریخ ثبت 15 شهریور 1396
شماره ثبت 3709 جلد 0 بخش 0 نسخه 2 غیر مرجع تاریخ ثبت 15 شهریور 1396
شماره ثبت 3708 جلد 0 بخش 0 نسخه 1 غیر مرجع تاریخ ثبت 15 شهریور 1396
شماره ثبت 90 جلد 0 بخش 0 نسخه 9 غیر مرجع تاریخ ثبت 27 مرداد 1389
شماره ثبت 89 جلد 0 بخش 0 نسخه 8 غیر مرجع تاریخ ثبت 27 مرداد 1389
شماره ثبت 88 جلد 0 بخش 0 نسخه 7 غیر مرجع تاریخ ثبت 27 مرداد 1389
شماره ثبت 87 جلد 0 بخش 0 نسخه 6 غیر مرجع تاریخ ثبت 27 مرداد 1389

محتوای دیجیتال این مدرک از دسترس شما خارج است.