عنوان:
اصول مدیریت بخش اورژانس : ترجمه فصول انتخابی از کتاب ص مدیریت بخش اورژانس - اصول و کاربردها
توصيف مادي:
[۳۷۴۱۸] ص .: مصور، جدول
موضوع:
بیمارستان ها -- خدمات اورژانس -- مدیریت
ناشر:
تهران,آبنوس,۱۳۸۷
رده پزشکی:
WY ۱۰۵ الف ۵۷۸س / ۹۱-۱۳۹۰
ناشر:
آبنوس
تاريخ نشر:
۱۳۸۷
0

9