اورژانس های داخلی با رویکرد پرستاری[کتاب فارسي]

هریسون ، ریچارد
سرشناسه:
هریسون ، ریچارد
عنوان:
اورژانس های داخلی با رویکرد پرستاری
توصيف مادي:
۴۷۸ص .: مصور، جدول ، نمودار
موضوع:
پرستاری اورژانس
موضوع:
اورژانس
ناشر:
تهران,نشر و تبلیغ بشری ، بهرامی,۱۳۸۸
رده پزشکی:
‭WY ۱۵۴ ‭‭‭الف ۴ه / ۱۳۸۸
يادداشت ها:
ویراست قبلی کتاب حاضر با عنوان "فوریت های پزشکی با رویکردهای پرستاری " توسط نشر سخن گستر در سال ۱۳۸۴ منتشر شده است
شابک:
۹۷۸-۹۶۴-۳۹۹-۱۸۱-۴
شماره ثبت 1676 جلد 0 بخش 0 نسخه 10 غیر مرجع تاریخ ثبت 15 شهریور 1396
شماره ثبت 1675 جلد 0 بخش 0 نسخه 9 غیر مرجع تاریخ ثبت 15 شهریور 1396
شماره ثبت 1674 جلد 0 بخش 0 نسخه 8 غیر مرجع تاریخ ثبت 15 شهریور 1396
شماره ثبت 1673 جلد 0 بخش 0 نسخه 7 غیر مرجع تاریخ ثبت 15 شهریور 1396
شماره ثبت 1672 جلد 0 بخش 0 نسخه 6 غیر مرجع تاریخ ثبت 15 شهریور 1396
شماره ثبت 1518 جلد 0 بخش 0 نسخه 5 غیر مرجع تاریخ ثبت 12 دی 1387
شماره ثبت 1517 جلد 0 بخش 0 نسخه 4 غیر مرجع تاریخ ثبت 12 دی 1387
شماره ثبت 1516 جلد 0 بخش 0 نسخه 3 غیر مرجع تاریخ ثبت 12 دی 1387
شماره ثبت 1515 جلد 0 بخش 0 نسخه 2 غیر مرجع تاریخ ثبت 12 دی 1387
شماره ثبت 1514 جلد 0 بخش 0 نسخه 1 غیر مرجع تاریخ ثبت 12 دی 1387

محتوای دیجیتال این مدرک از دسترس شما خارج است.