سرشناسه:
صفی خانی ، زاهد، - ۱۳۳۱
عنوان:
کالبدشناسی عمومی (برای رشته های پیراپزشکی )
توصيف مادي:
ح ، ۲۴۰ ص .مصور
موضوع:
کالبدشناسی انسان
ناشر:
اهواز,دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز,۱۳۸۳
رده پزشکی:
QS ۴ ک ۷۵۲ص / ۱۳۸۳
ناشر:
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز
تاريخ نشر:
۱۳۸۳
0

1