سرشناسه:
مستقیمی ، جمال الدین ، - ۱۳۰۱
عنوان:
کالبدشناسی انسانی
توصيف مادي:
۵۰۲ ص .مصور (بخشی رنگی جدول
موضوع:
کالبدشناسی انسان
ناشر:
تهران,شهرآب : محرم راز,۱۳۷۹
رده پزشکی:
QS ۴ م ۵۳۹ک / ۱۳۷۹
ناشر:
شهرآب : محرم راز
تاريخ نشر:
۱۳۷۹
0

1