سرشناسه:
حسین زاده ، سیداحمد، ۱۳۴۸ -
عنوان:
نکات برتر طب اورژانس برای پرستاران
توصيف مادي:
۴۳۲ص . : مصور، جدول ، نمودار
موضوع:
پرستاری اورژانس
ناشر:
تهران,: تحفه ، : نشر و تبلیغ بشری,۱۳۸۹
رده پزشکی:
WY ۱۵۴ ن ۵۴۵ح / ۱۳۸۹
يادداشت ها:
چاپ دوم : ۱۳۹۲
ناشر:
: تحفه ، : نشر و تبلیغ بشری
تاريخ نشر:
۱۳۸۹
0

10