سرشناسه:
حجتی ، حمید، ۱۳۶۲ -
عنوان:
بهداشت روان
توصيف مادي:
۵۹۹ ص
موضوع:
پرستاری -- راهنمای آموزشی (عالی )
موضوع:
روانپرستاری -- راهنمای آموزشی (عالی )
موضوع:
بهداشت روانی
ناشر:
تهران,جامعه نگر,۱۳۸۸
رده پزشکی:
WY ۱۶۰ م ۳۵۶ح / ۱۳۸۷
يادداشت ها:
عنوان روی جلد: مرور جامع پرستاری )DRS( بهداشت روان بر اساس سرفصل دروس و منابع کارشناسی ارشد
يادداشت ها:
عنوان دیگر: مرور جامع پرستاری بهداشت روان (سری DRS(.
ناشر:
جامعه نگر
تاريخ نشر:
۱۳۸۸
0

1