سرشناسه:
ایلدرآبادی ، اسحق
عنوان:
مرور جامع پرستاری بهداشت جامعه : بر اساس سر فصل دروس و منابع کارشناسی ارشد به انضمام سوالات آزمون کارشناسی ارشد ....
توصيف مادي:
۳۹۹ ص .: جدول
موضوع:
پرستاری بهداشت جامعه
موضوع:
پرستاری بهداشت جامعه -- آزمون ها و تمرین ها (عالی )
ناشر:
تهران,جامعه نگر، سالمی,۱۳۸۸
رده پزشکی:
WY ۱۰۶ م ۹۸۲الف / ۱۳۸۸
يادداشت ها:
کتاب حاضر از سری کتابهای DSR: Detailed Review series است
يادداشت ها:
چاپ قبلی : جامعه نگر، ۱۳۸۵
يادداشت ها:
چاپ دوم
ناشر:
جامعه نگر، سالمی
تاريخ نشر:
۱۳۸۸
0

1