تریاژ در بخش اورژانس : "تریاژ به روش گروه منچستر"[کتاب فارسي]

عنوان:
تریاژ در بخش اورژانس : "تریاژ به روش گروه منچستر"
توصيف مادي:
۱۷۷ ص .: مصور (بخشی رنگی جدول ، نمودار
موضوع:
تریاژ (پزشکی )
موضوع:
پرستاری اورژانس
ناشر:
تهران,تیمورزاده ، طبیب,۱۳۸۷
رده پزشکی:
‭WY ۱۵۴ ‭‭‭۵۴۷ت / ۱۳۸۷
شابک:
۹۷۸-۹۶۴-۴۲۰-۵۴۸-۴
شماره ثبت 506 جلد 0 بخش 0 نسخه 2 غیر مرجع تاریخ ثبت 31 شهریور 1389
شماره ثبت 505 جلد 0 بخش 0 نسخه 1 غیر مرجع تاریخ ثبت 31 شهریور 1389

محتوای دیجیتال این مدرک از دسترس شما خارج است.