بررسی اثر محافظتی متفورمین بر مدل بیماری آلزایمر القا شده توسط LPS در موش های سوری: نقش گیرنده های PPAR-gamma و مسیر سیگنالینگ NO-cGMP-KATP channels[پايان نامه فارسي]

خرسندی نژاد، علی
عنوان:
بررسی اثر محافظتی متفورمین بر مدل بیماری آلزایمر القا شده توسط LPS در موش های سوری: نقش گیرنده های PPAR-gamma و مسیر سیگنالینگ NO-cGMP-KATP channels
استاد راهنما:
دکتر مجتبی دولتشاهی ،دکتر بهنام قربان زاده
مقطع تحصیلی :
دکترای حرفه ای
دانشگاه:
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول
موضوع:
بررسی اثر محافظتی متفورمین بر مدل بیماری آلزایمر القا شده توسط LPS در موش های سوری: نقش گیرنده های PPAR-gamma و مسیر سیگنالینگ NO-cGMP-KATP channels
تاریخ دفاع:
۱۴۰۰/۱۲/۲۲

چکیده:
مقدمه:متفومین از دسته داروهای ضد دیابت و خانواده بی گوانید ها که در مطالعات مختلف اثرات درمانی بر بیماری الزایمر برسی شده است.در مطالعه کنونی تلاش شده علاوه بر برسی نقش ان در درمان الزایمر به برسی حافظه فضایی ,ارزیابی حافظه اجتنابی غیر فعال ,اندازه گیری میزان فاکتور های التهابی TNF ALFA,اندازه گیری میزان فعالیت انزیم انتی اکسیدانی SOD در بافت مغز موش های سوری داشته باشد.

روش کار: پس از تهیه 66 موش سوری و نگهداری در شرایط مطلوب ابتدا مدل بیماری آلزایمر با تزریق LPS lipopolysaccharide) ( ایجاد شد سپس با توجه به گروه بندی های انجام شده تستهای مختلف انجام گرفت بدین صورت که ابتدا تستهای رفتاری شامل آزمون حافظه اجتنابی غیرفعال (shuttle box) و آزمون حافظه فضایی (Y-maze test) انجام گرفته و سپس در ادامه مغز موشها خارج می گردد. سپس به منظور بررسی وضعیت آسیب اکسیداتیو، فعالیت آنزیم آنتی اکسیدانی ( SOD) در نمونه بافت هیپوکامپ مغز اندازه گیری می شود.
همچنین به منظور بررسی وضعیت التهابی بافت مغز، میزان فاکتور التهابی TNF-Alpha (Tumor Necrosis Factor) در نمونه بافت هیپوکامپ مورد سنجش قرار میگیرد.

نتایج:نتایج نشان داد که تجویز دوزهای بیشتر 250و200میلیگرم متفورمین میتواند بهبود اختلال حافظه و یادگیری شود . .همچنین با اضافه کردن L-NAME ,L-ARGININE جهت برسی نقش NO ,متیلن بلو و سیلدنافیل جهت برسی نقش cGMP ,گلی بن کلامید و دیازوکساید جهت برسی نقش گشایش کانال های پتاسیمی و همچنین پیوگلیتازون و GW9662 جهت برسی نقش گیرنده های PPAR-GAMA نشان داده شد که به ترتیت : اثر مثبت در بهبود حافظه دارند.همچنین تجویز متفورمین 250 توانست التهاب ناشی از LPS را کاهش دهد و همجنین توانست کاهش فعالیت SOD ناشی از LPS را بهبود ببخشد.
نتیجه گیری:در نتیجه این یافته ها نشان دادند که متفورمین با دوز 250میلیگرم میتواند اثرات محافظتی در برابر الزایمر از طریق مسیر های NO/cGMP ,PPAR-GAMA و K-atp و همچنین باعث کاهش التهاب در بافت مغزی شد و می تواند در جلوگیری از الزایمر با کاهش التهاب مزمن مغزی مفید واقع شود.

واژگان کلیدی:متفورمین,الزایمر,افسردگی,کانال های پتاسیمی,TNF-alfa ,SOD,NO,cGMP,PPAR-gama

شماره ثبت 58 جلد 0 بخش 0 نسخه 1 غیر مرجع تاریخ ثبت 15 تیر 1401
شماره ثبت 58 جلد 0 بخش 0 نسخه 1 غیر مرجع تاریخ ثبت 15 تیر 1401

لطفا با حساب کاربریتان وارد سایت شوید.

لطفا با حساب کاربریتان وارد سایت شوید.

لطفا با حساب کاربریتان وارد سایت شوید.

لطفا با حساب کاربریتان وارد سایت شوید.

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com