بررسی تاثير حفاظتی گاليک اسيد بر بيان ژن کلاسترين طي نفروتوکسي سيتي ناشي از سيس پلاتين در رتهاي نر ويستار [پايان نامه فارسي]

صادقی، رضا
عنوان:
بررسی تاثير حفاظتی گاليک اسيد بر بيان ژن کلاسترين طي نفروتوکسي سيتي ناشي از سيس پلاتين در رتهاي نر ويستار
استاد راهنما:
خانم دکتر زهرا اسلامي‌فر آقای دکتر عباس مريدنيا
مقطع تحصیلی :
دکترای حرفه ای
دانشگاه:
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول
موضوع:
بررسی تاثير حفاظتی گاليک اسيد بر بيان ژن کلاسترين طي نفروتوکسي سيتي ناشي از سيس پلاتين در رتهاي نر ويستار
موضوع:
سیس‌پلاتین، گالیک اسید، بیان ژن کلاسترین، بیان ژن کاسپاز۳
تاریخ دفاع:
۱۴۰۰/۱۲/۲۱

چکیده
مقدمه: سیس پلاتین یک داروی شیمی درمانی قوی است که عمدتاً در درمان تومورهای جامد استفاده می شود. تجمع دارو در سلول های توبول پروگزیمال کلیه باعث نفروتوکسی سیتی و نارسایی کلیه می شود. بررسی ها سمیت کلیوی را به عنوان عارضه جانبی محدود کننده دوز سیس پلاتین نشان داد. یکی از مکانیسم های سمیت سیس پلاتین تولید گونه های اکسیژن فعال است که منجر به استرس اکسیداتیو و آسیب کلیوی می شود. هدف از این مطالعه بررسی اثرات تعدیل کنندگی گالیک اسید بر تغییرات ناشی از سیس پلاتین شامل بیان کاسپاز-3 و کلاسترین و پارامترهای هیستوپاتولوژیک و بیوشیمیایی در موش های بالغ نر نژاد ویستار بود.
روش کار: در مطالعه آزمایشگاهی حاضر تعداد ۳۲ سر رت نژاد ویستار در شرایط استاندارد دما، نور و رطوبت نگهداری شدند. حیوانات به 4 گروه تقسیم شدند: گروه 1: گروه کنترل (آب مقطر به مدت 10 روز دریافت کردند)، گروه 2: گالیک اسید (به تنهایی) (50 میلی گرم به ازای هرکیلوگرم وزن بدن، یک بار در روز به مدت ۱۰ روز)؛گروه 3: سیس پلاتین (به تنهایی) ، تک دوز (6 میلی گرم به ازای هرکیلوگرم وزن بدن، داخل صفاقی در روز پنجم مطالعه)، گروه 4: گالیک اسید (50 میلی گرم به ازای هرکیلوگرم وزن بدن، یک بار در روز به مدت 10 روز) و همچنین تزریق تک دوز سیس پلاتین (6 میلی گرم به ازای هرکیلوگرم وزن بدن، داخل صفاقی در روز پنجم مطالعه) . بعد از 10 روز، همه موش ها بیهوش شدند و پلاسما برای تخمین اوره، کراتینین و اسید اوریک جمع آوری شد. کلیه های راست برای مطالعه بیان ژن و پارامترهای بیوشیمیایی برداشته شد. کلیه های چپ برای مطالعات هیستوپاتولوژیک استفاده شد.
یافته‌ها: سمیت کلیوی ناشی از سیس پلاتین ازسطوح بالای کراتینین، اوره، اسید اوریک و MDA بافت کلیه وهمچنین کاهش سطح فعالیت آنزیم های SOD، CAT، GPX و سطح GSH در بافت کلیه مشهود بود (P<0.05). کاربرد گالیک اسید به طور قابل توجهی مارکرهای نفروتوکسی سیتی، تغییرات بیان ژن و آسیب های هیستوپاتولوژیک را تعدیل کرد.
نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد که گالیک اسید از نفروتوکسی سیتی ناشی از سیس پلاتین جلوگیری می‌کند، اما برای کاربرد در فاز انسانی، مطالعات بیشتری مورد نیاز است.
واژگان کلیدی: سیس‌پلاتین، گالیک اسید، بیان ژن کلاسترین، بیان ژن کاسپاز3

شماره ثبت 57 جلد 0 بخش 0 نسخه 1 غیر مرجع تاریخ ثبت 15 تیر 1401
شماره ثبت 57 جلد 0 بخش 0 نسخه 1 غیر مرجع تاریخ ثبت 15 تیر 1401

لطفا با حساب کاربریتان وارد سایت شوید.

لطفا با حساب کاربریتان وارد سایت شوید.

لطفا با حساب کاربریتان وارد سایت شوید.

لطفا با حساب کاربریتان وارد سایت شوید.

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com