بررسی ارتباط بین سایز فولیکول و نتایج باروری حاصل از دو بار تلقیح داخل رحمی (IUI) در زنان مراجعه کننده به مرکز ناباروری ام البنین[پايان نامه فارسي]

عصائیان، سایه
شناسگر رکورد: 8321
عنوان: بررسی ارتباط بین سایز فولیکول و نتایج باروری حاصل از دو بار تلقیح داخل رحمی (IUI) در زنان مراجعه کننده به مرکز ناباروری ام البنین
نويسنده: عصائیان، سایه
استاد راهنما: دکتر سیما جنتی، دکتر سیده مهسا پورموسوی
چکیده: چکیده:
عنوان مطالعه: بررسی ارتباط بین سایز فولیکول و نتایج باروری حاصل از دو بار تلقیح داخل رحمی (IUI) در زنان مراجعه کننده به مرکز ناباروری ام البنین
مقدمه: یکی از روش های درمان نازائی ناشی از عوامل مردانه تحریک تخمک گذاری و انجام تلقیح داخل رحمی (IUI) می باشد. افزایش میزان حاملگی و کاهش عوارضی مانند سندرم تحریک بیش از حد تخمدان، زمان انجام تلقیح داخل رحمی با توجه به تعداد و قطر فولیکول ها و تعداد فولیکول ها، همچنین تعداد تلقیح های در هر سیکل از اهمیت زیادی برخوردار است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر سایز فولیکول و تعداد دفعات تلقیح داخل رحم (IUI) انجام شد.
روش اجرا: مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی است. ۲۰ زن باردار مراجعه کننده به مرکز ناباروری ام البنین وابسته به بیمارستان بزرگ دزفول، بصورت سرشماری وارد مطالعه شدند. بر اساس پروتکل مطالعه در یک سیکل تحت دو مرتبه IUI قرار گرفتند. رژیم دارویی با تحریک تخمدانها توسط لتروزول و گنادوتروپینها انجام شد. بیماران براساس سایز فولیکول غالب به دو گروه ۱۹-۱۷ و ۲۲-۲۰ تقسیم شدند و اطلاعات توسط نرم افزار SPSS نسخه ۲۳ مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: میانگین سن زنان مورد درمان ۵/۴± ۵/۲۴ سال بود با میانگین نمایه توده بدنی ۲/۳۰ کیلوگرم بر مترمربع. بیش از ۷۰ درصد بیماران قبلا یک یا دو مرتبه IUI شده بودند و ۵ درصد نیز بیش از ۵ مرتبه تحت درمان IUI قرار گرفته بودند. علت ناباروری در ۷۵ درصد بیماران PCOبود . میانگین مدت زمان ناباروری افراد نیز ۹/۶ سال بود. بین میزان بارداری و پیامدهای بارداری بیماران با دو رنج فولیکولی در دو گروه نیز، ارتباط معناداری یافت نشد. (P≥۰/۰۵)
نتیجه گیری: براساس یافته های حاصل از این مطالعه ، با وجود اینکه IUI روشی کم تهاجمی و مقرون به صرفه در درمان ناباروری می باشد ، انجام دو بار تلقیح داخل رحمی در سایزهای مختلف فولیکولی ،در میزان باروری و وقوع سقط تاثیری ندارد .
کلید واژه ها: ناباروری، سایز فولیکول، IUI، ضخامت اندومتر
: عصائیان، سایه
مقطع تحصیلی : دکترای حرفه ای
شرح پديدآورندگان: سایه عصائیان
موضوع: بررسی ارتباط بین سایز فولیکول و نتایج باروری حاصل از دو بار تلقیح داخل رحمی (IUI) در زنان مراجعه کننده به مرکز ناباروری ام البنین
موضوع: ناباروری، سایز فولیکول، IUI، ضخامت اندومتر
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول
تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۰۷/۱۲

چکیده:
عنوان مطالعه: بررسی ارتباط بین سایز فولیکول و نتایج باروری حاصل از دو بار تلقیح داخل رحمی (IUI) در زنان مراجعه کننده به مرکز ناباروری ام البنین
مقدمه: یکی از روش های درمان نازائی ناشی از عوامل مردانه تحریک تخمک گذاری و انجام تلقیح داخل رحمی (IUI) می باشد. افزایش میزان حاملگی و کاهش عوارضی مانند سندرم تحریک بیش از حد تخمدان، زمان انجام تلقیح داخل رحمی با توجه به تعداد و قطر فولیکول ها و تعداد فولیکول ها، همچنین تعداد تلقیح های در هر سیکل از اهمیت زیادی برخوردار است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر سایز فولیکول و تعداد دفعات تلقیح داخل رحم (IUI) انجام شد.
روش اجرا: مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی است. 20 زن باردار مراجعه کننده به مرکز ناباروری ام البنین وابسته به بیمارستان بزرگ دزفول، بصورت سرشماری وارد مطالعه شدند. بر اساس پروتکل مطالعه در یک سیکل تحت دو مرتبه IUI قرار گرفتند. رژیم دارویی با تحریک تخمدانها توسط لتروزول و گنادوتروپینها انجام شد. بیماران براساس سایز فولیکول غالب به دو گروه 19-17 و 22-20 تقسیم شدند و اطلاعات توسط نرم افزار SPSS نسخه 23 مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: میانگین سن زنان مورد درمان 5/4± 5/24 سال بود با میانگین نمایه توده بدنی 2/30 کیلوگرم بر مترمربع. بیش از 70 درصد بیماران قبلا یک یا دو مرتبه IUI شده بودند و 5 درصد نیز بیش از 5 مرتبه تحت درمان IUI قرار گرفته بودند. علت ناباروری در 75 درصد بیماران PCOبود . میانگین مدت زمان ناباروری افراد نیز 9/6 سال بود. بین میزان بارداری و پیامدهای بارداری بیماران با دو رنج فولیکولی در دو گروه نیز، ارتباط معناداری یافت نشد. (P≥0/05)
نتیجه گیری: براساس یافته های حاصل از این مطالعه ، با وجود اینکه IUI روشی کم تهاجمی و مقرون به صرفه در درمان ناباروری می باشد ، انجام دو بار تلقیح داخل رحمی در سایزهای مختلف فولیکولی ،در میزان باروری و وقوع سقط تاثیری ندارد .
کلید واژه ها: ناباروری، سایز فولیکول، IUI، ضخامت اندومتر

شماره ثبت نسخه جلد بخش مرجع شماره بازیابی در دست امانت تاریخ بازگشت
50 1 0
شماره ثبت نسخه جلد بخش مرجع شماره بازیابی در دست امانت تاریخ بازگشت
50 1 0

محتوای دیجیتال این مدرک از دسترس شما خارج است.

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com