گایدلاین کلیه آب و الکترولیت هاریسون 2018 سسیل 2016[کتاب فارسي]

اح‍م‍دی‌ ج‍زی‌، ک‍ام‍ران‌
سرشناسه:
اح‍م‍دی‌ ج‍زی‌، ک‍ام‍ران‌
عنوان:
گایدلاین کلیه آب و الکترولیت هاریسون ۲۰۱۸ سسیل ۲۰۱۶
عنوان:
به انضمام سوالات پرانترنی دستیاری ارتقاء و بورد داخلی تا خرداد ۹۸
توصيف مادي:
۱۷۰ص.: مصور ( رنگی) ، جدول ( رنگی) ، نمودار ( رنگی)
موضوع:
بیماری های کلیه-رئوس مطالب
موضوع:
بیماری های کلیه-پرسش های امتحانی
موضوع:
بیماری های مجاری ادراری-رئوس مطالب
موضوع:
بیماری های مجاری ادراری-پرسش های امتحانی
موضوع:
اختلال آب و الکترولیت-رئوس مطالب
موضوع:
اختلال آب و الکترولیت-پرسش های امتحانی
يادداشت ها:
چاپ چهارم: ۱۴۰۰
ناشر:
تهران,فرهنگ فردا,۱۳۹۸
رده پزشکی:
‭WJ ‭۱۸/۲ ‭/فلا۲۸۴گ ‭۱۴۰۰
شابک:
۹۷۸-۹۶۴-۵۲۳-۱۹۹-۴
شماره ثبت 4510 جلد 0 بخش 0 نسخه 1 مرجع تاریخ ثبت 23 دی 1400
شماره ثبت 4511 جلد 0 بخش 0 نسخه 2 غیر مرجع تاریخ ثبت 23 دی 1400

محتوای دیجیتال این مدرک از دسترس شما خارج است.

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com