آشنايي و کار با تجهيزات پزشکي در فوريت هاي پزشکي[کتاب فارسي]

حيدري علمدارلو، آرش ، 1356 -

سرشناسه:
حیدری علمدارلو، آرش ، ۱۳۵۶ -
عنوان:
آشنایی و کار با تجهیزات پزشکی در فوریت های پزشکی
توصيف مادي:
۱۱۲ص .: مصور، جدول
موضوع:
خدمات اورژانس -- وسایل و تجهیزات
موضوع:
پزشکی اورژانس -- راهنمای آموزشی
موضوع:
پزشکی اورژانس -- دستنامه ها
ناشر:
تهران,جامعه نگر,۱۳۹۲
رده پزشکی:
WY ۱۰۵ آ۹۵۸ح / ۱۳۹۲
ناشر:
جامعه نگر
تاريخ نشر:
۱۳۹۲
0

10

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com