راهنمای جامع ترمینولوژی کوهن 2021[کتاب فارسي]

ک‍وه‍ن‌، ب‍ارب‍ارا جنسن
سرشناسه:
ک‍وه‍ن‌، ب‍ارب‍ارا جنسن
عنوان:
راهنمای جامع ترمینولوژی کوهن ۲۰۲۱
توصيف مادي:
۱۵۰ص.: مصور، جدول
موضوع:
پزشکی-واژه شناسی
يادداشت ها:
چاپ اول: ۱۳۹۹
ناشر:
تهران,نشر حیدری,۱۳۹۹
رده پزشکی:
‭W ‭۱۵ ‭/ک۸۶۵ر ‭۱۳۹۹
شابک:
۹۷۸-۶۰۰-۴۸۹۴۳۷-۱
شماره ثبت 4241 جلد 0 بخش 0 نسخه 1 مرجع تاریخ ثبت 03 آذر 1400
شماره ثبت 4242 جلد 0 بخش 0 نسخه 2 غیر مرجع تاریخ ثبت 03 آذر 1400
شماره ثبت 4243 جلد 0 بخش 0 نسخه 3 غیر مرجع تاریخ ثبت 03 آذر 1400

محتوای دیجیتال این مدرک از دسترس شما خارج است.

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com