فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2021[کتاب فارسي]

ه‍ال‌، ج‍ان‌ ادوارد
سرشناسه:
ه‍ال‌، ج‍ان‌ ادوارد
عنوان:
فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال ۲۰۲۱
توصيف مادي:
۲ج.: مصور
موضوع:
فیزیولوژی
يادداشت ها:
چاپ اول: ۱۳۹۹
ناشر:
تهران,اطمینان راد: نشر حیدری: انتشارات خسروی,۱۳۹۹
رده پزشکی:
‭‭QT ‭‭۱۰۴ ‭/ه۳۲۸ف ‭‭۱۳۹۹
شابک:
۹۷۸-۶۲۲-۲۵۶-۰۷۱-۳
شابک:
۹۷۸-۶۲۲-۲۵۶-۰۷۲-۰
شابک:
۹۷۸-۶۲۲-۲۵۶-۰۷۳-۷
شماره ثبت 4232 جلد 1 بخش 0 نسخه 1 مرجع تاریخ ثبت 02 آذر 1400
شماره ثبت 4233 جلد 1 بخش 0 نسخه 2 غیر مرجع تاریخ ثبت 02 آذر 1400
شماره ثبت 4234 جلد 1 بخش 0 نسخه 3 غیر مرجع تاریخ ثبت 02 آذر 1400
شماره ثبت 4235 جلد 2 بخش 0 نسخه 1 مرجع تاریخ ثبت 02 آذر 1400
شماره ثبت 4236 جلد 2 بخش 0 نسخه 2 غیر مرجع تاریخ ثبت 02 آذر 1400
شماره ثبت 4237 جلد 2 بخش 0 نسخه 3 غیر مرجع تاریخ ثبت 02 آذر 1400

محتوای دیجیتال این مدرک از دسترس شما خارج است.

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com