بیماری های روماتولوژی[کتاب فارسي]

خدام، پری
سرشناسه:
خدام، پری
عنوان:
بیماری های روماتولوژی
توصيف مادي:
[۲] ، [۲۶۰] ص.: مصور
موضوع:
روماتیسم شناسی-رئوس مطالب
موضوع:
بیماری های روماتیسمی-رئوس مطالب
موضوع:
روماتیسم شناسی-پرسش های امتحانی
موضوع:
بیماری های روماتیسمی-پرسش های امتحانی
يادداشت ها:
چاپ اول: ۱۳۹۹
ناشر:
تهران,انتشارات حیدری,۱۳۹۹
رده پزشکی:
‭WE ‭۱۸/۲ ‭/خ۳۷۷ب ‭۱۳۹۹
شابک:
۹۷۸-۶۰۰-۴۸۹۴۲۵-۸
شماره ثبت 4227 جلد 0 بخش 0 نسخه 1 مرجع تاریخ ثبت 02 آذر 1400
شماره ثبت 4228 جلد 0 بخش 0 نسخه 2 غیر مرجع تاریخ ثبت 02 آذر 1400
شماره ثبت 4229 جلد 0 بخش 0 نسخه 3 غیر مرجع تاریخ ثبت 02 آذر 1400
شماره ثبت 4230 جلد 0 بخش 0 نسخه 4 غیر مرجع تاریخ ثبت 02 آذر 1400
شماره ثبت 4231 جلد 0 بخش 0 نسخه 5 غیر مرجع تاریخ ثبت 02 آذر 1400

محتوای دیجیتال این مدرک از دسترس شما خارج است.

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com