اندوکرینولوژی بالینی زنان و ناباروری اسپیروف 2020[کتاب فارسي]

تیلور، هیو اس.
سرشناسه:
تیلور، هیو اس.
عنوان:
اندوکرینولوژی بالینی زنان و ناباروری اسپیروف ۲۰۲۰
توصيف مادي:
۲ج.: مصور
موضوع:
بیماری های دستگاه تناسلی زنان
موضوع:
بیماری های غدد درون ریز
موضوع:
ناباروری زنان
يادداشت ها:
چاپ اول: ۱۳۹۹
ناشر:
تهران,انتشارات حیدری,۱۳۹۹
رده پزشکی:
‭WP ‭۵۰۵ ‭/ت۹۶۵فلا ‭۱۳۹۹
يادداشت ها:
مترجمین مائده احمدی دستجردی، راضیه اکبری، شیده آریانا، فاطمه کیخا، رویا کبود مهری، ماندانا منصور قناعی، سوسن رضائی...
شابک:
۹۷۸-۶۰۰-۴۸۹۳۸۷-۹
شابک:
۹۷۸-۶۰۰-۴۸۹-۳۸۸-۶
شماره ثبت 4223 جلد 1 بخش 0 نسخه 1 مرجع تاریخ ثبت 02 آذر 1400
شماره ثبت 4224 جلد 1 بخش 0 نسخه 2 غیر مرجع تاریخ ثبت 02 آذر 1400
شماره ثبت 4225 جلد 2 بخش 0 نسخه 1 مرجع تاریخ ثبت 02 آذر 1400
شماره ثبت 4226 جلد 2 بخش 0 نسخه 2 غیر مرجع تاریخ ثبت 02 آذر 1400

محتوای دیجیتال این مدرک از دسترس شما خارج است.

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com