بررسی الگوی اپیدمیولوژیک پیامدهای سوانح ترافیکی منجر به جرح و بستری در موتورسواران سانحه دیده ‏مراجعه کننده به بیمارستان ‏گنجویان دزفول در سال 1397‏[پايان نامه فارسي]

عنوان:
بررسی الگوی اپیدمیولوژیک پیامدهای سوانح ترافیکی منجر به جرح و بستری در موتورسواران سانحه دیده ‏مراجعه کننده به بیمارستان ‏گنجویان دزفول در سال ۱۳۹۷‏
شماره ثبت 32 جلد 0 بخش 0 نسخه 1 غیر مرجع تاریخ ثبت 09 آبان 1400
شماره ثبت 32 جلد 0 بخش 0 نسخه 1 غیر مرجع تاریخ ثبت 09 آبان 1400

محتوای دیجیتال این مدرک از دسترس شما خارج است.

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com