بررسی پارامترهای اسپیرومتری در بیماران بدون علائم ریوی مبتلا به رینیت آلرژیک در کلینیک یا زهرا شهرستان دزفول در سال 1399[پايان نامه فارسي]

سید اشرفی، سیده حورا
عنوان:
بررسی پارامترهای اسپیرومتری در بیماران بدون علائم ریوی مبتلا به رینیت آلرژیک در کلینیک یا زهرا شهرستان دزفول در سال ۱۳۹۹
استاد راهنما:
دکتر محمد مهدی عراقی
مقطع تحصیلی :
دکترای حرفه ای
دانشگاه:
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول
موضوع:
بررسی پارامترهای اسپیرومتری در بیماران بدون علائم ریوی مبتلا به رینیت آلرژیک در کلینیک یا زهرا شهرستان دزفول در سال ۱۳۹۹
موضوع:
: رینیت آلرژیک، پارامترهای اسپیرومتری، علائم ریوی
تاریخ دفاع:
۱۳۹۹/۱۲/۱۲

چکیده

مقدمه: رینیت آلرژیک التهاب (تورم و/یا تحریک) قسمت داخلی بینی در اثر آلرژی است و در کودکان و بزرگسالان شیوع دارد. علل اصلی آن شامل گرده گیاهان، کپک، مایت گرد و غبار و شوره سر حیوانات می‌شود. افراد دارای رینیت آلرژیک علایمی مانند انسداد، آبریزش و خارش بینی و عطسه را تجربه می‌کنند که ممکن است روی کیفیت زندگی‌شان اثرگذار باشد. با توجه به شیوع این بیماری و خصوصا بروز موارد بدون علامت لذا این مطالعه با هدف تعیین پارامترهای اسپیرومتری در بیماران بدون علائم ریوی مبتلا به رینیت آلرژیک در کلینیک یا زهرا شهرستان دزفول در سال 1399 انجام شد.
روش کار: پژوهش حاضر از نوع توصیفی-مقطعی بود که در سال 1399 انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک مراجعه‌کننده از مهرماه لغایت آذرماه 1399 به کلینیک یا زهرا دزفول بود. نمونه‌گیری بصورت سرشماری انجام شد و برابر با 120 نفر از بیماران بود. با توجه به اینکه اختلالات اسپیرومتری مدنظر بود برای تمام بیماران تست اسپیرومتری با و بدون برونکودیلاتور اجرا شد. به این صورت که پس از تست اسپیرومتری اولیه با مصرف دو پاف اسپری سالبوتامول (به عنوان تست برونکودیلاتور) دوباره تست اسپیرومتری تکرار شد. با استفاده از تست پاسخ به برونکودیلاتور می‌توان انسداد بازگشت پذیر راه‌های هوایی و ابتلا به آسم را تشخیص داد. در تست اسپیرومتری پارامترهای FEV1 FVC, FEF25-75, مدنظر است. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS ورژن 24 و در سطح معناداری 05/0 مورد توصیف و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد در صورتی که اختلافFEV1 قبل و بعد از تست اسپیرومتری بیشتر از 12 باشد، 71 % جمعیت تست اسپیرومتری منفی است و 20 % مثبت گزارش شده است، در اصل براساس اختلافFEV1 قبل و بعد از اسپیرومتری 20 % جمعیت مبتلا به تنگی برونش های انتهایی و آسم بدون علائم ریوی است. در صورتی که اختلاف FEF25-75_ FEV1 بیشتر از 20 باشد، 45 % جمعیت تست اسپیرومتری منفی است و 28 % مثبت گزارش شده است، در اصل براساس اختلافFEV1 FEF25-75- 28% جمعیت مبتلا به تنگی برونش های انتهایی و آسم بدون علائم ریوی است.
در صورتی که اختلاف FEF25-75 قبل و بعد از تست اسپیرومتری بیشتر از 20 باشد، 75 % جمعیت تست اسپیرومتری منفی است و 25 % مثبت گزارش شده است، در اصل براساس اختلاف FEF25-75 25 % جمعیت مبتلا به تنگی برونش‌های انتهایی و آسم بدون علائم ریوی است. در بررسی ارتباط جمعیت دارای اختلاف FEV1 >12 با متغیرهای کیفی دیده شد که با سابقه خانوادگی ارتباط معناداری ندارد (P=0.44). جهت ارتباط جمعیت دارای اختلاف FEV1 >12 با متغیرهای کمی سن و طول مدت بیماری انجام شده است. ارتباط معناداری بین سن و شاخص مثبت اسپیرومتری وجود ندارد (P=0.72) و همچنین ارتباط معناداری با طول مدت بیماری با این شاخص وجود ندارد (P=0.50).
ارتباط جمعیت دارای اختلاف fef25-75>20 با متغیرهای کیفی دیده شد که با سابقه خانوادگی ارتباط معناداری ندارد (P=0.77). جهت ارتباط جمعیت دارای اختلاف fef25-75>20 با متغیرهای کمی سن و طول مدت بیماری انجام شده است. ارتباط معناداری بین سن و شاخص مثبت اسپیرومتری وجود ندارد (P=0.92) و همچنین ارتباط معناداری با طول مدت بیماری با این شاخص وجود ندارد (P=0.92).
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده در بيماران مبتلا به رينيت الرژيك، تست اسپيرومتري می‌تواند در تشخيص زودهنگام بيماري اسم یاری كننده باشد. همچنين مي‌توان در اين بيماران با استفاده از متدهاي نوين درمان از قبيل ايمنوتراپي جهت پيشگيري از بروز علائم ريوي استفاده کرد و نياز به تحقيقات گسترده تر در این زمینه وجود دارد.
واژگان کلیدی: رینیت آلرژیک، پارامترهای اسپیرومتری، علائم ریوی.

شماره ثبت 31 جلد 0 بخش 0 نسخه 1 غیر مرجع تاریخ ثبت 07 تیر 1400
شماره ثبت 31 جلد 0 بخش 0 نسخه 1 غیر مرجع تاریخ ثبت 07 تیر 1400

لطفا با حساب کاربریتان وارد سایت شوید.

لطفا با حساب کاربریتان وارد سایت شوید.

لطفا با حساب کاربریتان وارد سایت شوید.

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com