بررسی اپیدمیولوژیک عفونت های بیمارستانی در بخش های ICU بیمارستان گنجویان دزفول در سال 1397[پايان نامه فارسي]

اسپندی، سلمان
عنوان:
بررسی اپیدمیولوژیک عفونت های بیمارستانی در بخش های ICU بیمارستان گنجویان دزفول در سال ۱۳۹۷
استاد راهنما:
دکتر عزیز کسانی، دکتر جواد موذن
مقطع تحصیلی :
دکتری حرفه ای
دانشگاه:
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني دزفول
موضوع:
بررسی اپیدمیولوژیک عفونت های بیمارستانی در بخش های ICU بیمارستان گنجویان دزفول در سال ۱۳۹۷
موضوع:
اپیدمیولوژی، عفونت‌های بیمارستانی، بخش‌ مراقبتهای ویژه.
تاریخ دفاع:
۱۳۹۹/۱۱/۱۲

چکیده
مقدمه: یکی از مشکلات شایع در بخش مراقبت‌های ویژه، ابتلا به عفونت‌ها است. با توجه به شرایط خاص بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه،انواع میکروارگانیسم‌های دخیل در بروز عفونتهای بیمارستانی و مقاومت آنتی‌بیوتیکی آنها در مراکز مختلف درمانی، مطالعه حاضر با هدف تعیین اپیدمیولوژیک عفونت‌های بیمارستانی در بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان گنجویان دزفول در سال 1397 انجام شد.
روش کار: این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی و مقطعی بوده و جامعه آن، کلیه بیمارانی بود که در بخش مراقبت‌های وِیژه بیمارستان دزفول در سال 1397 بستری شده بودند. نمونه مورد بررسی بصورت سرشماری و برابر با 701 بیمار شناسایی شده در بخش مراقبت های ویژه بود که شناسایی و وارد مطالعه شدند. اطلاعات بوسیله چک‌لیست از روی پرونده بیمار و توسط پژوهشگر جمع‌آوری گردید. داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS22 و آمار توصیفی و استنباطی مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها: شیوع عفونتهای بیمارستان در این مطالعه 12/12 % بود. شایعترین میکروارگانیسمAcinetobacter (56/31%) بود. 59 نفر (9/69 %) از بیماران مرد دچار یک نوع عفونت بیمارستانی و با میانگین سنی 51/22±33/58 سال بودند. میانگین سنی کل بیماران دچار عفونت بیمارستانی 85/20±71/58 سال بود. میانگین مدت زمان بستری بیماران دچار عفونت بیمارستانی برابر با 80/10±57/19 روز بود. میکروارگانیسم Acinetobacter نسبت به آنتی‌بیوتیک amikacin، Imipenem، gentamicin، Meropenem، piperacillintazobactam، ciprofloxacin و CEFTAZIDIME مقاوم بود. بین میانگین مدت زمان مداخله یا تعبیه ابزار مرتبط با عفونت تا بروز آن با عفونت ارتباط معنادار وجود نداشت (P>0.05). بین میانگین مدت زمان بستری تا بروز عفونت با عفونت ارتباط معنادار وجود نداشت (P>0.05).
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده از این مطالعه،شیوع عفونت های بیمارستانی بالا می باشد. انتظار می رود که پزشکان و برنامه‌ریزان عرصه سلامت، استراتژی‌های آنتی بیوتیکی را در اتخاذ راهکار منطقی تجویز آنتی‌بیوتیک‌‎ها در بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه اتخاذ نموده و از این طریق به پیشگیری و کنترل گسترش مقاومت‌های آنتی بیوتیکی کمک نماید.
واژگان کلیدی: اپیدمیولوژی، عفونت‌های بیمارستانی، بخش‌ مراقبتهای ویژه.

شماره ثبت 29 جلد 0 بخش 0 نسخه 1 غیر مرجع تاریخ ثبت 01 تیر 1400
شماره ثبت 29 جلد 0 بخش 0 نسخه 1 غیر مرجع تاریخ ثبت 01 تیر 1400

لطفا با حساب کاربریتان وارد سایت شوید.

لطفا با حساب کاربریتان وارد سایت شوید.

لطفا با حساب کاربریتان وارد سایت شوید.

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com