بررسی میکروارگانیسم های شایع آلوده کننده لوله تراشه در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان دکتر گنجویان دزفول در نیمه دوم سال ۱۳۹۸ [پايان نامه فارسي]

کیان پور، بزرگمهر
عنوان:
بررسی میکروارگانیسم های شایع آلوده کننده لوله تراشه در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان دکتر گنجویان دزفول در نیمه دوم سال ۱۳۹۸
استاد راهنما:
دکتر عابس احمدی جزی، دکتر شیوا بشیرنژاد خباز
مقطع تحصیلی :
دکتری حرفه ای
دانشگاه:
علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني دزفول
موضوع:
بررسی میکروارگانیسم های شایع آلوده کننده لوله تراشه در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان دکتر گنجویان دزفول در نیمه دوم سال ۱۳۹۸
موضوع:
میکروارگانیسم، لوله تراشه، بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان
تاریخ دفاع:
۱۳۹۹/۱۱/۱۵

چکیده
مقدمه: پنومونی ناشی از ونتیلاتور در بیمارانی که حداقل 48 ساعت زیر تنفس مصنوعی بوده‌اند، بروز نماید دومین عفونت شایع بیمارستانی است. این عفونت سبب بروز خطراتی در بیمار خواهد شد که در نوزادان اهمیت بسزایی دارد. برهمین اساس مطالعه حاضر با هدف تعیین میکروارگانیسم های شایع آلوده کننده لوله تراشه در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان بیمارستان دکتر گنجویان دزفول انجام شد.
روش کار: پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی بود که از مهرماه سال ۱۳۹۸ تا شهریور ماه سال 1399 انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه نوزادان اینتوبه شده بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان بیمارستان دکتر گنجویان دزفول بود که به مدت بیشتر از 48 ساعت به دستگاه ونتیلاتور متصل بودند. نمونه مورد بررسی بصورت سرشماری انتخاب شد، نوزادانی که در مدت 6 ماه مراجعه نموده بودند، برابر با 200 نفر بود. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS ورژن 24 و در سطح معناداری 05/0 مورد توصیف و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: شایعترین میکروارگانیسم‌ها به ترتیب مربوط به staphylococcus aureus، E. coli و pseudomonas aeruginosa با درصدهای 30 %، 20 % و 5/17 % بود. بین وزن نوزادان با میکروارگانیسم‌هایstaphylococcus aureus, Klebsiella تفاوت معنادار وجود داشت (P<0.05). ولیکن بین وزن نوزادان با میکروارگانیسم‌های E. coli, Acinetobacter, pseudomonas aeruginosa, staphylococcus epidermidis, staphylococcus saprophyticus تفاوت معنادار وجود نداشت (P>0.05). بین جنسیت نوزادان با میکروارگانیسم‌های staphylococcus aureus, Klebsiella تفاوت معنادار وجود داشت (P<0.05). ولیکن بین جنسیت نوزادان با میکروارگانیسم‌های E. coli, Acinetobacter, pseudomonas aeruginosa, staphylococcus epidermidis, staphylococcus saprophyticus تفاوت معنادار وجود نداشت (P>0.05). بین مدت زمان اینتوباسیون نوزادان با میکروارگانیسم‌هایstaphylococcus saprophyticus ,Acinetobacter, Klebsiella تفاوت معنادار وجود داشت (P<0.05). ولیکن بین مدت زمان اینتوباسیون نوزادان با میکروارگانیسم‌های E. coli, staphylococcus epidermidis, pseudomonas aeruginosa, staphylococcus aureus تفاوت معنادار وجود نداشت (P>0.05).
بحث و نتیجه گیری: گرچه پنومونی ناشی از ونتیلاتور یک عفونت شایع بیمارستانی است و سبب افزایش هزینه‌های درمان و طول مدت اقامت در بیمارستان می‌شود، اما با روش‌های ساده و قابل اجرا (مانند استریل تجهیزات ونتیلاتور با دقت و براساس پروتکل‌ها، بهداشت دست و رعایت بهداشت دهان) می‌توان از آن پیشگیری کرد و یا میزان آن را به حداقل رساند.
واژگان کلیدی: میکروارگانیسم، لوله تراشه، بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان.

شماره ثبت 28 جلد 0 بخش 0 نسخه 1 غیر مرجع تاریخ ثبت 31 خرداد 1400
شماره ثبت 28 جلد 0 بخش 0 نسخه 1 غیر مرجع تاریخ ثبت 31 خرداد 1400

لطفا با حساب کاربریتان وارد سایت شوید.

لطفا با حساب کاربریتان وارد سایت شوید.

لطفا با حساب کاربریتان وارد سایت شوید.

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com