بررسی ارتباط استرس شغلی و کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی در پرستاران بیمارستان بزرگ دزفول در سال 1399[پايان نامه فارسي]

نبوی، اکرم السادات
عنوان:
بررسی ارتباط استرس شغلی و کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی در پرستاران بیمارستان بزرگ دزفول در سال ۱۳۹۹
استاد راهنما:
سیداحمد موسوی، سپیده قره شیخلو
مقطع تحصیلی :
دکتری حرفه ای
دانشگاه:
علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني دزفول
موضوع:
بررسی ارتباط استرس شغلی و کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی در پرستاران بیمارستان بزرگ دزفول در سال ۱۳۹۹
موضوع:
استرس شغلی، کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی، کیفیت زندگی کاری، پرستاران
تاریخ دفاع:
۱۳۹۹/۰۸/۲۸

چکیده
عنوان: بررسی ارتباط استرس شغلی و کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی در پرستاران بیمارستان بزرگ دزفول در سال 1399
مقدمه: یکی از اهداف مدیران در نظام سلامت، بهبود عملکرد کارکنان و کیفیت خدماتی است که به مراجعین ارائه می شود و بعضی از عوامل می تواند این خدمات را بهبود ببخشد، در این میان میزان استرس و کیفیت زندگی کاری پرستاران از عوامل مهم تأثیرگذار بر کیفیت خدمات، مطرح می باشند و استرس شغلی هم یکی از عوامل موثر در ایجاد عوارض جسمی و روانی و رفتاری در پرستاران می باشد که ارتباط آن با رفتارهای شهروندی سازمانی و کیفیت زندگی کاری پرستاران بدرستی مشخص نمی باشد. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین استرس شغلی با کیفیت زندگی و سلامت پرستاران انجام گرفت
روش کار: در این مطالعه 350 نفر از پرسنل پرستاری بیمارستان گنجویان دزفول انتخاب شدند. ابزار اصلی شامل دو پرسشنامه استرس شغلی و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری پرستاران تشکیل شده و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و با کمک آمار توصیفی شامل: فراوانی، میانگین و انحراف معیار و آمار تحلیلی شامل: آزمون های t مستقل و آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: درمجموع 350 پرستار در مطالعه حاضر، میانگین سنی آنها 56/15±62/41 سال (دامنه=63-20 سال) به دست آمد. میانگین استرس شغلی در مطالعه حاضر 98/8±34/131 به دست آمد. از 350 پرستاری که پرسشنامه را پر کردند، 57 نفر سطح استرس کم و 22 نفر استرس شدید را تجربه می کردند. استرس متوسط در 271 نفر یا 77.42% از پرستاران مشاهده شد. میانگین بعد فیزیکی کیفیت زندگی(PCS) در پرستاران 04/9±17/49 و میانگین بعد روانی کیفیت زندگی (MCS) 68/69±7/40 به دست آمد. همچنین همبستگی معنی دار آماری بین دو بعدPCS (32/0 r=) و MCS (55/0 r=) با استرس شغلی در پرستاران دیده شد(01/0 p=).
بحث و نتیجه گیری: استرس شغلی از عوامل تاثیرگذار در کیفیت زندگی کاری و سلامتی پرستاران می باشند که نیازمند بررسی بیشتر در خصوص تعیین دیگرعوامل تاثیرگذار و زمینه سازی در ایجاد تغیردر کیفیت زندگی کاری پرستاران می باشد. بنابراین برنامه ریزی در راستای کاهش عوامل استرس زای شغلی پرستاران و افزایش سطح کیفیت زندگی کاری پرستاران با اندازه گیری کیفیت زندگی کاری پرستاران از سوی مدیران و تحقق ابعاد رفتار شهروندی سازمانی با برگزاری کلاس ها و کارگاه های آموزشی کافی در زمینه اصول رفتار در میان کارکنان، می تواند در تقویت نگرشی و رفتاری از جمله رضایت شغلی، اعتماد و عملکرد و بهره وری سازمان تاثیر داشته باشد
کلید واژه ها : استرس شغلی، کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی، کیفیت زندگی کاری، پرستاران

شماره ثبت 24 جلد 0 بخش 0 نسخه 1 غیر مرجع تاریخ ثبت 01 اردیبهشت 1400
شماره ثبت 24 جلد 0 بخش 0 نسخه 1 غیر مرجع تاریخ ثبت 07 اردیبهشت 1400

لطفا با حساب کاربریتان وارد سایت شوید.

لطفا با حساب کاربریتان وارد سایت شوید.

لطفا با حساب کاربریتان وارد سایت شوید.

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com