تجزیه و تحلیل سطح و علل مرگ[لوح فشرده فارسي]

عنوان:
تجزیه و تحلیل سطح و علل مرگ
موضوع (ها):
آمار حیاتی
موضوع (ها):
مرگ__علل
موضوع (ها):
مرگ__علل__رده بندی
موضوع (ها):
مرگ و میر__جدول ها و نمودارها
شماره ثبت 4525 جلد 0 بخش 0 نسخه 1 غیر مرجع تاریخ ثبت 23 دی 1399
شماره ثبت 4526 جلد 0 بخش 0 نسخه 2 غیر مرجع تاریخ ثبت 23 دی 1399
شماره ثبت 4527 جلد 0 بخش 0 نسخه 3 غیر مرجع تاریخ ثبت 23 دی 1399
شماره ثبت 4528 جلد 0 بخش 0 نسخه 4 غیر مرجع تاریخ ثبت 23 دی 1399
شماره ثبت 4529 جلد 0 بخش 0 نسخه 5 غیر مرجع تاریخ ثبت 23 دی 1399

محتوای دیجیتال این مدرک از دسترس شما خارج است.

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com