نوزادان نلسون 2007 با اطلس رنگي : به انضمام سوالات بورد و ارتقاء کودکان (نوزادان ... )[کتاب فارسي]

باربارا جي . استل

سرشناسه:
باربارا جی . استل
عنوان:
نوزادان نلسون ۲۰۰۷ با اطلس رنگی : به انضمام سوالات بورد و ارتقاء کودکان (نوزادان ... )
توصيف مادي:
،۲۶۴ ۲ ص اطلس رنگی .: مصور، جدول ، نمودار
موضوع:
پزشکی کودکان
موضوع:
بیماریهای نوزادان
ناشر:
تهران,اندیشه رفیع,۱۳۸۶
رده پزشکی:
WS ۲۰۰ ب ۴۷۴ن ۱۳۸۶
يادداشت ها:
چاپ دوم : ۱۳۸۷
ناشر:
اندیشه رفیع
تاريخ نشر:
۱۳۸۶
0

3

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com