راهنماي ترالي اورژانس براساس دفتر ارزشيابي ، ضوابط و استانداردهاي درماني ...[کتاب فارسي]

يزدي مقدم ، حميده

سرشناسه:
یزدی مقدم ، حمیده
عنوان:
راهنمای ترالی اورژانس براساس دفتر ارزشیابی ، ضوابط و استانداردهای درمانی ...
توصيف مادي:
۱۲۴ ص .: مصور، جدول ، ؛ ۱۱x ۲۰ س م
موضوع:
داروها -- دستنامه ها
موضوع:
اورژانس - دستنامه ها
موضوع:
پرستاری اورژانس
ناشر:
تهران,: جامعه نگر,، ۱۳۸۶
رده پزشکی:
WY ۱۰۵ ر۵۲ی / ۱۳۹۰
يادداشت ها:
چاپ دوم : ۱۳۸۸
ناشر:
: جامعه نگر
تاريخ نشر:
، ۱۳۸۶
0

13

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com