یادگیری آناتومی[کتاب فارسي]

حسن زاده ، غلامرضا، 1344 -
سرشناسه:
حسن زاده ، غلامرضا، ۱۳۴۴ -
عنوان:
یادگیری آناتومی
توصيف مادي:
۳۵۱ ص
موضوع:
کالبدشناسی انسان
موضوع:
کالبدشناسی انسان -- اطلس ها
ناشر:
قزوین,دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین ، معاونت پژوهشی,۱۳۸۹
رده پزشکی:
‭‭‭QS ‭‭۴ ‭‭/ی۵۴۲ح ‭‭۱۳۸۹
رده پزشکی:
‭‭‭‭QS ‭‭۴ ‭‭/ی۵۴۲ح ‭‭۱۳۹۹
يادداشت ها:
چاپ دوم
يادداشت ها:
چاپ سوم : ۱۳۹۲
شابک:
۹۷۸-۶۰۰-۹۰۸۸۳-۴-۸
شماره ثبت 9736 جلد 0 بخش 0 نسخه 3 غیر مرجع تاریخ ثبت 08 اسفند 1397
شماره ثبت 2568 جلد 0 بخش 0 نسخه 2 غیر مرجع تاریخ ثبت 02 بهمن 1395
شماره ثبت 2567 جلد 0 بخش 0 نسخه 1 غیر مرجع تاریخ ثبت 02 بهمن 1395
شماره ثبت 11608 جلد 0 بخش 0 نسخه 4 غیر مرجع تاریخ ثبت 27 دی 1399
شماره ثبت 11609 جلد 0 بخش 0 نسخه 5 غیر مرجع تاریخ ثبت 27 دی 1399
شماره ثبت 11610 جلد 0 بخش 0 نسخه 6 غیر مرجع تاریخ ثبت 27 دی 1399
شماره ثبت 11611 جلد 0 بخش 0 نسخه 7 غیر مرجع تاریخ ثبت 27 دی 1399
شماره ثبت 11612 جلد 0 بخش 0 نسخه 8 غیر مرجع تاریخ ثبت 27 دی 1399
شماره ثبت 11756 جلد 0 بخش 0 نسخه 9 غیر مرجع تاریخ ثبت 10 خرداد 1400
شماره ثبت 11757 جلد 0 بخش 0 نسخه 10 غیر مرجع تاریخ ثبت 10 خرداد 1400

محتوای دیجیتال این مدرک از دسترس شما خارج است.

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com