بيماري هاي نوزادان نلسون 2011[کتاب فارسي]

عنوان:
بیماری های نوزادان نلسون ۲۰۱۱
توصيف مادي:
۲۲۵ ص .: مصور، جدول
موضوع:
پزشکی کودکان
موضوع:
نوزاد -- بیماری ها
ناشر:
تهران bتلفن ناشر :۸۸۹۷۱۴۰۰ - ۰۲۱ ،آدرس ناشر :آدرس : تهران _ بلوار کشاورز خ ۶۱ آذر پ ۸۶ طبقه ۴,آرتین طب,۱۳۹۰
رده پزشکی:
WS ۴۲۱ ۹۶۹ب / ۱۳۹۰
يادداشت ها:
در ویراست اول کتاب حاضر نلسون سرشناسه بوده است
يادداشت ها:
چاپ دوم : ۱۳۹۱ (فیپا)
ناشر:
آرتین طب
تاريخ نشر:
۱۳۹۰
0

3

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com