305 تست فيزيک پزشکي[کتاب فارسي]

بيگي اردکاني ، اکبر

سرشناسه:
بیگی اردکانی ، اکبر
عنوان:
۳۰۵ تست فیزیک پزشکی--سوال چند جوابی همراه با پاسخهای تشریحی و منابع به انضمام سوالات فیزیک پزشکی امتحانات علوم پایه
توصيف مادي:
۱۲۷ص .
موضوع:
فیزیک پزشکی - پرسشهای امتحانی
ناشر:
شیراز,مرکز نشر دانشگاه شیراز؛ شرکت کوشا مهر,۱۳۷۲
رده پزشکی:
WN ۱۸/۲ س ۹۶۴ب / ۱۳۷۲
ناشر:
مرکز نشر دانشگاه شیراز؛ شرکت کوشا مهر
تاريخ نشر:
۱۳۷۲
0

1

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com