فنون تخصصي راديولوژي[کتاب فارسي]

تورچيان ، فضل الله ، - 1327

سرشناسه:
تورچیان ، فضل الله ، - ۱۳۲۷
عنوان:
فنون تخصصی رادیولوژی
توصيف مادي:
[۴۰۴] ص .: مصور
موضوع:
تصویربرداری تشخیصی - روشها
موضوع:
پرتونگاری
موضوع:
تصویربرداری با رزونانس مغناطیسی
موضوع:
پزشکی هسته ای
ناشر:
تهران,جهاد دانشگاهی ، موسسه انتشارات ماجد,۱۳۷۴
رده پزشکی:
WN ۱۸۰ ف ۸۱۴ت / ۱۳۷۴
ناشر:
جهاد دانشگاهی ، موسسه انتشارات ماجد
تاريخ نشر:
۱۳۷۴
0

1

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com