تفسير آسان : پرتونگاري قفسه سينه[کتاب فارسي]

عنوان:
تفسیر آسان : پرتونگاری قفسه سینه
توصيف مادي:
۹۶ ص .: مصور، جدول
موضوع:
پرتونگاری قفسه سینه
موضوع:
بیماری های قفسه سینه - تشخیص
ناشر:
تهران,تیمورزاده ، طبیب,۱۳۸۱
رده پزشکی:
WF ۹۷۵ ۶۲۲ت / ۱۳۸۱
يادداشت ها:
کتاب حاضر نخستین بار تحت عنوان " تندآموز تفسیر رادیوگرافی سینه " منتشر شده است
عنوان به زبان اصلي:
Chest X - ray made easy.
ناشر:
تیمورزاده ، طبیب
تاريخ نشر:
۱۳۸۱
0

2

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com