فيزيک راديولوژي تشخيصي کريستنسن[کتاب فارسي]

کاري ، تامس ، 1935 - م

سرشناسه:
کاری ، تامس ، ۱۹۳۵ - م
عنوان:
فیزیک رادیولوژی تشخیصی کریستنسن
توصيف مادي:
۴۶۷ص .: مصور، جدول ، نمودار
موضوع:
فیزیک پزشکی
موضوع:
پرتونگاری
موضوع:
پرتوشناسی
موضوع:
تکنولوژی پرتوشناسی
ناشر:
تهران,جعفری,۱۳۸۹
رده پزشکی:
WN ۱۱۰ ف ۱۵۹ک / ۱۳۸۹
يادداشت ها:
چاپ قبلی کتاب حاضر در سال های ۱۳۷۱ - ۱۳۷۴ به صورت ۲ جلدی توسط جهاد دانشگاهی (دانشگاه علوم پزشکی ایران )، واحد انتشارات منتشر شده است
يادداشت ها:
این کتاب در سالهای مختلف توسط مترجمان و ناشران متفاوت منتشر شده است
يادداشت ها:
چاپ دوم : ۱۳۸۹
ناشر:
جعفری
تاريخ نشر:
۱۳۸۹
0

2

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com