راديولوژي براي پزشکان عمومي[کتاب فارسي]

عنوان:
رادیولوژی برای پزشکان عمومی
توصيف مادي:
۲۷۷ ص .: مصور، جدول
موضوع:
پرتونگاری
ناشر:
تهران,نشر و تبلیغ بشری,۱۳۸۱
رده پزشکی:
WN ۲۰۰ ۱۶۹ر/ ۱۳۸۱
عنوان به زبان اصلي:
Primary care radiology.
ناشر:
نشر و تبلیغ بشری
تاريخ نشر:
۱۳۸۱
0

1

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com