راديولوژي ، سونولوژي و الکترولوژي[کتاب فارسي]

شوشتريان ، محمدمسعود، 1340 -

سرشناسه:
شوشتریان ، محمدمسعود، ۱۳۴۰ -
عنوان:
رادیولوژی ، سونولوژی و الکترولوژی
توصيف مادي:
۱۹۰ ص . : مصور، جدول ، نمودار
موضوع:
پرتوشناسی
موضوع:
ماورای صوت نگاری
ناشر:
تهران,نشر اشراقیه,۱۳۸۷
رده پزشکی:
WN ۱۰۰ ر۷۲۱ش / ۱۳۸۷
يادداشت ها:
چاپ چهارم : زمستان ۱۳۸۷
يادداشت ها:
چاپ پنجم : ۱۳۹۲
ناشر:
نشر اشراقیه
تاريخ نشر:
۱۳۸۷
0

2

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com