کالبدشناسي عمومي (براي رشته هاي پيراپزشکي )[کتاب فارسي]

صفي خاني ، زاهد، - 1331

سرشناسه:
صفی خانی ، زاهد، - ۱۳۳۱
عنوان:
کالبدشناسی عمومی (برای رشته های پیراپزشکی )
توصيف مادي:
ح ، ۲۴۰ ص .مصور
موضوع:
کالبدشناسی انسان
ناشر:
اهواز,دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز,۱۳۸۳
رده پزشکی:
‭QS ۴ ‭‭‭ک ۷۵۲ص / ۱۳۸۳
شابک:
۹۶۴-۴۷۵-۰۰۵-۵
شابک:
۹۶۴-۴۷۵-۰۰۵-۵
0

1

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com