آناتومي اندام ها[کتاب فارسي]

جوادنيا، فاطمه ، 1330 -

سرشناسه:
جوادنیا، فاطمه ، ۱۳۳۰ -
عنوان:
آناتومی اندام ها
توصيف مادي:
۱۷۳ص .: مصور، جدول
موضوع:
کالبدشناسی انسان
ناشر:
تهران,تیمورزاده,۱۳۸۷
رده پزشکی:
QS ۴ آ۷۴۴ج / ۱۳۸۷
يادداشت ها:
پشت جلد به انگلیسی F.javadnia . the anatomy of limbs. :
ناشر:
تیمورزاده
تاريخ نشر:
۱۳۸۷
0

1

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com