برونر و سودارث درد، الکترولیت ، شوک و سرطان پرستاری بزرگسالان و سالمندان[کتاب فارسي]

هینکل ، جنیس ال
سرشناسه:
هینکل ، جنیس ال
عنوان:
برونر و سودارث درد، الکترولیت ، شوک و سرطان پرستاری بزرگسالان و سالمندان
توصيف مادي:
۱ج .( بدون شماره گذاری ): مصور(رنگی )، جدول (رنگی .)خ
موضوع:
جراحی -- پرستاری و مراقبت
موضوع:
Surgical nursing
موضوع:
آب و الکترولیت ، عدم موازنه -- پرستاری
موضوع:
Nursing -- Water-electrolyte imbalances
موضوع:
سرطان -- بیماران -- مراقبت
موضوع:
Care -- Patients -- Cancer
موضوع:
درد -- درمان
موضوع:
Treatment -- Pain
ناشر:
تهران,انتشارات حیدری,۱۳۹۷
رده پزشکی:
‭‭‭‭WY ‭‭‭‭‭۳۸ ‭‭‭‭‭‭/ب۵۶۴ه ‭‭‭۱۳۹۷
شابک:
۹۷۸-۶۰۰-۴۸۹-۱۳۱-۸
شماره ثبت 10405 جلد 3 بخش 0 نسخه 10 غیر مرجع تاریخ ثبت 23 مهر 1398
شماره ثبت 10404 جلد 3 بخش 0 نسخه 9 غیر مرجع تاریخ ثبت 23 مهر 1398
شماره ثبت 10403 جلد 3 بخش 0 نسخه 8 غیر مرجع تاریخ ثبت 23 مهر 1398
شماره ثبت 10402 جلد 3 بخش 0 نسخه 7 غیر مرجع تاریخ ثبت 23 مهر 1398
شماره ثبت 10401 جلد 3 بخش 0 نسخه 6 غیر مرجع تاریخ ثبت 23 مهر 1398
شماره ثبت 9478 جلد 3 بخش 0 نسخه 5 غیر مرجع تاریخ ثبت 23 دی 1397
شماره ثبت 9477 جلد 3 بخش 0 نسخه 4 غیر مرجع تاریخ ثبت 23 دی 1397
شماره ثبت 9476 جلد 3 بخش 0 نسخه 3 غیر مرجع تاریخ ثبت 23 دی 1397
شماره ثبت 9475 جلد 3 بخش 0 نسخه 2 غیر مرجع تاریخ ثبت 23 دی 1397
شماره ثبت 9474 جلد 3 بخش 0 نسخه 1 غیر مرجع تاریخ ثبت 23 دی 1397
شماره ثبت 11852 جلد 3 بخش 0 نسخه 11 غیر مرجع تاریخ ثبت 06 آذر 1400
شماره ثبت 11853 جلد 3 بخش 0 نسخه 12 غیر مرجع تاریخ ثبت 06 آذر 1400
شماره ثبت 11 جلد 3 بخش 0 نسخه 1 غیر مرجع تاریخ ثبت 18 دی 1400
شماره ثبت 12 جلد 3 بخش 0 نسخه 2 غیر مرجع تاریخ ثبت 18 دی 1400
شماره ثبت 13 جلد 3 بخش 0 نسخه 3 غیر مرجع تاریخ ثبت 18 دی 1400
شماره ثبت 14 جلد 3 بخش 0 نسخه 4 غیر مرجع تاریخ ثبت 18 دی 1400
شماره ثبت 15 جلد 3 بخش 0 نسخه 5 غیر مرجع تاریخ ثبت 18 دی 1400

محتوای دیجیتال این مدرک از دسترس شما خارج است.

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com