برونر و سودارث مفاهیم بیوفیزیکی فرآیند پرستاری سالمندی[کتاب فارسي]

هینکل ، جنیس ال
سرشناسه:
هینکل ، جنیس ال
عنوان:
برونر و سودارث مفاهیم بیوفیزیکی فرآیند پرستاری سالمندی
توصيف مادي:
۳۰ص .: مصور(رنگی )، جدول (رنگی .)خ
موضوع:
جراحی -- پرستاری و مراقبت
موضوع:
Surgical nursing
موضوع:
پرستاری سالمندان
موضوع:
Geriatric nursing
ناشر:
تهران,انتشارات حیدری,۱۳۹۷
رده پزشکی:
‭‭‭‭‭‭WY ‭‭‭‭‭‭۲۱ ‭‭‭‭‭‭‭‭/ب۵۶۲ه ‭‭‭‭‭۱۳۹۷
يادداشت ها:
در ویراستهای قبلی کتاب حاضر سوزان سی .اوکانل اسملتزر مولف بوده است
شابک:
۹۷۸-۶۰۰-۴۸۹-۱۲۰-۲
شماره ثبت 10410 جلد 2 بخش 0 نسخه 10 غیر مرجع تاریخ ثبت 23 مهر 1398
شماره ثبت 10409 جلد 2 بخش 0 نسخه 9 غیر مرجع تاریخ ثبت 23 مهر 1398
شماره ثبت 10408 جلد 2 بخش 0 نسخه 8 غیر مرجع تاریخ ثبت 23 مهر 1398
شماره ثبت 10407 جلد 2 بخش 0 نسخه 7 غیر مرجع تاریخ ثبت 23 مهر 1398
شماره ثبت 10406 جلد 2 بخش 0 نسخه 6 غیر مرجع تاریخ ثبت 23 مهر 1398
شماره ثبت 9473 جلد 2 بخش 0 نسخه 5 غیر مرجع تاریخ ثبت 23 دی 1397
شماره ثبت 9472 جلد 2 بخش 0 نسخه 4 غیر مرجع تاریخ ثبت 23 دی 1397
شماره ثبت 9471 جلد 2 بخش 0 نسخه 3 غیر مرجع تاریخ ثبت 23 دی 1397
شماره ثبت 9470 جلد 2 بخش 0 نسخه 2 غیر مرجع تاریخ ثبت 23 دی 1397
شماره ثبت 9469 جلد 2 بخش 0 نسخه 1 غیر مرجع تاریخ ثبت 23 دی 1397
شماره ثبت 11849 جلد 2 بخش 0 نسخه 11 غیر مرجع تاریخ ثبت 06 آذر 1400
شماره ثبت 11850 جلد 2 بخش 0 نسخه 12 غیر مرجع تاریخ ثبت 06 آذر 1400
شماره ثبت 6 جلد 2 بخش 0 نسخه 1 غیر مرجع تاریخ ثبت 18 دی 1400
شماره ثبت 7 جلد 2 بخش 0 نسخه 2 غیر مرجع تاریخ ثبت 18 دی 1400
شماره ثبت 8 جلد 2 بخش 0 نسخه 3 غیر مرجع تاریخ ثبت 18 دی 1400
شماره ثبت 9 جلد 2 بخش 0 نسخه 4 غیر مرجع تاریخ ثبت 18 دی 1400
شماره ثبت 10 جلد 2 بخش 0 نسخه 5 غیر مرجع تاریخ ثبت 18 دی 1400

محتوای دیجیتال این مدرک از دسترس شما خارج است.

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com