برونر و سودارث مفاهیم پایه پرستاری بزرگسالان و سالمندان[کتاب فارسي]

هینکل ، جنیس ال
سرشناسه:
هینکل ، جنیس ال
عنوان:
برونر و سودارث مفاهیم پایه پرستاری بزرگسالان و سالمندان
توصيف مادي:
۳۰ص .: مصور(رنگی )، جدول (رنگی .)خ
موضوع:
جراحی -- پرستاری و مراقبت
موضوع:
Surgical nursing
موضوع:
پرستاری بهداشت همگانی
موضوع:
Public health nursing
موضوع:
اخلاق پرستاری
موضوع:
Nursing ethics
موضوع:
پرستاری -- معاینه بالینی
موضوع:
Nursing assessment
ناشر:
تهران,انتشارات حیدری,۱۳۹۷
رده پزشکی:
‭‭‭‭WY ‭‭‭‭۲۰ ‭‭‭‭‭‭/ب۴۶۱ه ‭‭‭۱۳۹۷
يادداشت ها:
در ویراستهای قبلی کتاب حاضر سوزان سی .اوکانل اسملتزر مولف بوده است
شابک:
۹۷۸-۶۰۰-۴۸۹-۱۳۰-۱
شماره ثبت 10415 جلد 1 بخش 0 نسخه 10 غیر مرجع تاریخ ثبت 23 مهر 1398
شماره ثبت 10414 جلد 1 بخش 0 نسخه 9 غیر مرجع تاریخ ثبت 23 مهر 1398
شماره ثبت 10413 جلد 1 بخش 0 نسخه 8 غیر مرجع تاریخ ثبت 23 مهر 1398
شماره ثبت 10412 جلد 1 بخش 0 نسخه 7 غیر مرجع تاریخ ثبت 23 مهر 1398
شماره ثبت 10411 جلد 1 بخش 0 نسخه 6 غیر مرجع تاریخ ثبت 23 مهر 1398
شماره ثبت 9468 جلد 1 بخش 0 نسخه 5 غیر مرجع تاریخ ثبت 23 دی 1397
شماره ثبت 9467 جلد 1 بخش 0 نسخه 4 غیر مرجع تاریخ ثبت 23 دی 1397
شماره ثبت 9466 جلد 1 بخش 0 نسخه 3 غیر مرجع تاریخ ثبت 23 دی 1397
شماره ثبت 9465 جلد 1 بخش 0 نسخه 2 غیر مرجع تاریخ ثبت 23 دی 1397
شماره ثبت 9464 جلد 1 بخش 0 نسخه 1 غیر مرجع تاریخ ثبت 23 دی 1397
شماره ثبت 11847 جلد 1 بخش 0 نسخه 11 غیر مرجع تاریخ ثبت 06 آذر 1400
شماره ثبت 11848 جلد 1 بخش 0 نسخه 12 غیر مرجع تاریخ ثبت 06 آذر 1400
شماره ثبت 128 جلد 1 بخش 0 نسخه 1 غیر مرجع تاریخ ثبت 22 مرداد 1399
شماره ثبت 129 جلد 1 بخش 0 نسخه 2 غیر مرجع تاریخ ثبت 22 مرداد 1399
شماره ثبت 130 جلد 1 بخش 0 نسخه 3 غیر مرجع تاریخ ثبت 22 مرداد 1399
شماره ثبت 131 جلد 1 بخش 0 نسخه 4 غیر مرجع تاریخ ثبت 22 مرداد 1399
شماره ثبت 132 جلد 1 بخش 0 نسخه 5 غیر مرجع تاریخ ثبت 22 مرداد 1399
شماره ثبت 1 جلد 1 بخش 0 نسخه 1 غیر مرجع تاریخ ثبت 15 دی 1400
شماره ثبت 2 جلد 1 بخش 0 نسخه 2 غیر مرجع تاریخ ثبت 15 دی 1400
شماره ثبت 3 جلد 1 بخش 0 نسخه 3 غیر مرجع تاریخ ثبت 15 دی 1400
شماره ثبت 4 جلد 1 بخش 0 نسخه 4 غیر مرجع تاریخ ثبت 15 دی 1400
شماره ثبت 5 جلد 1 بخش 0 نسخه 5 غیر مرجع تاریخ ثبت 15 دی 1400

محتوای دیجیتال این مدرک از دسترس شما خارج است.

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com