آناتومي و فيزيولوژي در سلامت و بيماري راس و ويلسون[کتاب فارسي]

وو، آن

سرشناسه:
وو، آن
عنوان:
آناتومی و فیزیولوژی در سلامت و بیماری راس و ویلسون
توصيف مادي:
۵۵۷ ص .: مصور، جدول
موضوع:
کالبدشناسی انسان
موضوع:
فیزیولوژی بیماری ها
ناشر:
تهران,جامعه نگر، سالمی,۱۳۸۸
رده پزشکی:
‭QS ۴ ‭‭‭آ۸۱۷و/ ۱۳۸۸
شابک:
۹۷۸-۹۶۴-۸۷۶۰-۶۴-۴
0

1

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com