فوريت هاي روانپزشکي[کتاب فارسي]

شاملو، فرهاد، 1334 -

سرشناسه:
شاملو، فرهاد، ۱۳۳۴ -
عنوان:
فوریت های روانپزشکی
توصيف مادي:
۲۶۱ ص .: جدول
موضوع:
روان پزشکی -- خدمات اورژانس
موضوع:
اعصاب -- بیماریها -- مراقبتهای ویژه
موضوع:
روان پزشکی -- مراقبت های بیمارستانی
ناشر:
تهران,ارجمند، نسل فردا,۱۳۸۹
رده پزشکی:
WM ۴۰۱ ش ۲۱۴ف ۱۳۸۹
يادداشت ها:
چاپ اول : ۱۳۸۳(فیپا)
يادداشت ها:
چاپ دوم
ناشر:
ارجمند، نسل فردا
تاريخ نشر:
۱۳۸۹
0

1

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com