کتاب مرجع مراقبت پرستاري ويژه در بخش ICU,CCU و دياليز: مطابق سرفصل واحد درسي مراقبت پرستاري ويژه براي دانشجويان کارشناسي و کارشناسي ارشد پرستاري[کتاب فارسي]

عسگري ، محمدرضا، 1345 -

سرشناسه:
عسگری ، محمدرضا، ۱۳۴۵ -
عنوان:
کتاب مرجع مراقبت پرستاری ویژه در بخش ICU,CCU و دیالیز: مطابق سرفصل واحد درسی مراقبت پرستاری ویژه برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد پرستاری
توصيف مادي:
[۱۲]، [۶۱۳]ص .: مصور(رنگی )،جدول (بخشی رنگی )،نمودار(رنگی .)خ
موضوع:
پرستاری مراقبت های بحرانی
موضوع:
بخش مراقبت های ویژه
موضوع:
بخش مراقبت های ویژه قلب
ناشر:
تهران,نشر و تبلیغ بشری,۱۳۹۲
رده پزشکی:
WY ۱۵۴ ک ۶۲۳ع / ۱۳۹۷
يادداشت ها:
چاپ بیست و یکم
يادداشت ها:
چاپ بیست و سوم : ۱۳۹۲
يادداشت ها:
چاپ بیست و چهارم : ۱۳۹۲
ناشر:
نشر و تبلیغ بشری
تاريخ نشر:
۱۳۹۲
0

32

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com