ترياژ در بخش اورژانس : "ترياژ به روش گروه منچستر"[کتاب فارسي]

عنوان:
تریاژ در بخش اورژانس : "تریاژ به روش گروه منچستر"
توصيف مادي:
۱۷۷ ص .: مصور (بخشی رنگی جدول ، نمودار
موضوع:
تریاژ (پزشکی )
موضوع:
پرستاری اورژانس
ناشر:
تهران,تیمورزاده ، طبیب,۱۳۸۷
رده پزشکی:
WY ۱۵۴ ۵۴۷ت / ۱۳۸۷
ناشر:
تیمورزاده ، طبیب
تاريخ نشر:
۱۳۸۷
0

2

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com