نتایج 48 مدرک، زمان 00:0312 ثانیه

مهارتهای بالینی کار در اتاق عمل از تئوری تا عملی : همراه با جدیدترین مراقبتهای پرستاری [کتاب فارسي] [بیشتر]

بشری ، تحفه - تهران - 1389 -

اصول کلی تکنولوژی جراحی مطابق با جدیدترین سرفصل دروس واحد درسی جراحی عمومی و تخصصی ... [کتاب فارسي] [بیشتر]

سالمی : جامعه نگر - تهران - 1388 -

اخلاق حرفه ای در هوشبری و اتاق عمل بر اساس سرفصل مصوب دروس شورای عالی برنامه ریزی واحد درسی اخلاق حرفه ای دانشجویان هوشبری و اتاق عمل [کتاب فارسي] [بیشتر]

جامعه نگر : سالمی - تهران - 1389 -

روش کار در اتاق عمل (عمومی ) بر طبق سرفصل دروس تعیین شده ... [کتاب فارسي] [بیشتر]

جامعه نگر، سالمی - تهران - 1388 -

راهنمای جامع پرستاری اتاق عمل [کتاب فارسي] [بیشتر]

جامعه نگر، نشر سالمی - تهران - 1382 -

اصول مراقبت های ویژه در اتاق بهبودی : مطابق با آخرین سرفصل مصوب شورای عالی برنامه ریزی ویژه دانشجویان کارشناسی اتاق عمل و هوشبری ... [کتاب فارسي] [بیشتر]

جامعه نگر، سالمی - تهران تلفن ناشر :66975863 - 1388 -

آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل مطابق با جدیدترین سرفصل دروس شورای عالی برنامه ریزی کشور ویژه دانشجویان کارشناسی اتاق عمل ... [کتاب فارسي] [بیشتر]

جامعه نگر، سالمی - تهران - 1389 -

اصول پرستاری و روش کار در اتاق عمل مطابق با سرفصل واحد درسی ... [کتاب فارسي] [بیشتر]

اندیشه رفیع - تهران - 1386 -

مدیریت در اتاق عمل [کتاب فارسي] [بیشتر]

جامعه نگر - تهران - 1390 -

اصول مراقبت های پیشرفته در اتاق بهبودی (ریکاوری ) براساس آخرین سرفصل واحد درسی اصول مراقبت های پیشرفته در اتاق بهبودی ... [کتاب فارسي] [بیشتر]

جامعه نگر - تهران تلفن ناشر :66493716 - 66975862 ،آدرس ناشر :خیابان انقلاب - خیابان فخر رازی - خیابان شهید وحید نظری - پلاک 194 - 1391 -

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com