نتایج 129 مدرک، زمان 00:0468 ثانیه

آشنایی و کار با تجهیزات پزشکی در فوریت های پزشکی [کتاب فارسي] [بیشتر]

جامعه نگر - تهران - 1392 -

کتاب جامع اورژانس ها از تئوری تا عملی همراه با جدیدترین یافته های پژوهشی [کتاب فارسي] [بیشتر]

جامعه نگر، سالمی - تهران - 1389 -

راهنمای ترالی اورژانس براساس دفتر ارزشیابی ، ضوابط و استانداردهای درمانی ... [کتاب فارسي] [بیشتر]

: جامعه نگر - تهران - ، 1386 -

تریاژ در بخش اورژانس : "تریاژ به روش گروه منچستر" [کتاب فارسي] [بیشتر]

تیمورزاده ، طبیب - تهران - 1387 -

فوریت های روانپزشکی [کتاب فارسي] [بیشتر]

ارجمند، نسل فردا - تهران - 1389 -

نکات برتر طب اورژانس برای پرستاران [کتاب فارسي] [بیشتر]

: تحفه ، : نشر و تبلیغ بشری - تهران - 1389 -

اورژانس های طب داخلی [کتاب فارسي] [بیشتر]

نوردانش ، شهرآب ، آینده سازان - تهران - 1388 -

اورژانس های داخلی با رویکرد پرستاری [کتاب فارسي] [بیشتر]

نشر و تبلیغ بشری ، بهرامی - تهران - 1388 -

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com