جستجوی پیشرفته

نتایج 155 مدرک، زمان 01:1094 ثانیه

آشنایی و کار با تجهیزات پزشکی در فوریت های پزشکی

جامعه نگر

کتاب جامع اورژانس ها از تئوری تا عملی همراه با جدیدترین یافته های پژوهشی

جامعه نگر، سالمی

راهنمای ترالی اورژانس براساس دفتر ارزشیابی ، ضوابط و استانداردهای درمانی ...

: جامعه نگر

تریاژ در بخش اورژانس : "تریاژ به روش گروه منچستر"

تیمورزاده ، طبیب

فوریت های روانپزشکی

ارجمند، نسل فردا

نکات برتر طب اورژانس برای پرستاران

: تحفه ، : نشر و تبلیغ بشری

اورژانس های طب داخلی

نوردانش ، شهرآب ، آینده سازان

اورژانس های داخلی با رویکرد پرستاری

نشر و تبلیغ بشری ، بهرامی

پرستاری فوریت ها برای دانشجویان پرستاری

حکیم هیدجی

تریاژ ، کمک های اولیه و حمل مصدوم

نور دانش

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com